Forum Polygamia.pl

Społeczność => Po godzinach... => : Screwball January 15, 2015, 15:56:48

: Oscary
: Screwball January 15, 2015, 15:56:48
Sporo, bo aż 5 nominacji dla naszych rodaków w tym roku. "Ida" niby jest pewniakiem, no ale Złotego Globu nie dostała. Cieszy dużo nominacji dla Grand Budapest Hotel, to tylko potwierdza, jak bardzo zajebisty jest ten film :) Rozdanie Oskarów 22 lutego.
http://oscar.go.com/ (http://oscar.go.com/)

Oscary 2015: najlepszy film

"Snaj­per", Clint Eastwo­od, Ro­bert Lo­renz, An­drew Lazar, Bra­dley Co­oper i Peter Mor­gan

"Bird­man", Ale­jan­dro G. I?árritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le

"Boy­ho­od", Ri­chard Lin­kla­ter and Ca­th­le­en Su­ther­land

"The Grand Bu­da­pest Hotel", Wes An­der­son, Scott Rudin, Ste­ven Rales i Je­re­my Daw­son

"Gra ta­jem­nic", Nora Gros­sman, Ido Ostrow­sky i Teddy Schwarz­man

"Selma", Chri­stian Col­son, Oprah Win­frey, Dede Gard­ner i Je­re­my Kle­iner

"Teo­ria wszyst­kie­go", Tim Bevan, Eric Fel­l­ner, Lisa Bruce i An­tho­ny McCar­ten

"Whi­plash", Jason Blum, Helen Es­ta­bro­ok i David Lan­ca­ster

Oscary 2015: najlepsza reżyseria

Ale­jan­dro González I?árritu - "Bird­man"

Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od"

Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher"

Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic"

Oscary 2015: najlepszy aktor

Steve Ca­rell, ?Fo­xcat­cher?

Bra­dley Co­oper, ?Snaj­per?

Be­ne­dict Cum­ber­batch, ?Gra ta­jem­nic?

Mi­cha­el Ke­aton, ?Bird­man?

Eddie Red­may­ne, ?Teo­ria wszyst­kie­go?

Oscary 2015: najlepsza aktorka

Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc"

Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go"

Ju­lian­ne Moore, "Still Alice"

Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na"

Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"

Oscary 2015: najlepszy aktor drugoplanowy

Ro­bert Du­vall, ?Sę­dzia?

Ethan Hawke, ?Boy­ho­od?

Edward Nor­ton, ?Bird­man?

Mark Ruf­fa­lo, ?Fo­xcat­cher?

J.K. Sim­mons, "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepsza aktorka drugoplanowa

Pa­tri­cia Arqu­et­te - ?Boy­ho­od?

Emma Stone - ?Bird­man?

Laura Dern - ?Dzika droga?

Meryl Stre­ep - ?Ta­jem­ni­ce lasu?

Keira Kni­gh­tley - ?Gra ta­jem­nic?

Oscary 2015: najlepszy scenariusz oryginalny

Ale­jan­dro G. I?árritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - ?Bird­man?

Ri­chard Lin­kla­ter- ?Boy­ho­od?

E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - ?Fo­xcat­cher?

Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - ?Grand Bu­da­pest Hotel?

Dan Gil­roy - ?Wolny strze­lec?

Oscary 2015: najlepszy scenariusz adaptowany

Jason Hall - "Snaj­per"

Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic"

Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta"

An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepszy film animowany

Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli - "Wiel­ka szóst­ka"

An­tho­ny Stac­chi, Gra­ham An­na­ble i Tra­vis Kni­ght - "Pu­dła­ki"

Dean De­Blo­is i Bon­nie Ar­nold - "Jak wy­tre­so­wać smoka 2"

Tomm Moore i Paul Young - "Song of the Sea"

Isao Ta­ka­ha­ta i Yoshia­ki Ni­shi­mu­ra - "The Tale of the Prin­cess Ka­guya"

Oscary 2015: najlepszy film nieanglojęzyczny

?Ida?, Pol­ska

?Le­wia­tan?, Rosja

?Man­da­ryn­ki?, Es­to­nia

?Dzi­kie hi­sto­rie?, Ar­gen­ty­na

Oscary 2015: najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry

"Jo­an­na", Aneta Ko­pacz [PL]

"Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki [PL]

"The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo

"White Earth", J. Chri­stian Jen­sen

Oscary 2015: najlepszy film dokumentalny

"Ci­ti­zen­Fo­ur", Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky

"Szu­ka­jąc Vi­vian Maier", John Ma­lo­of i Char­lie Si­skel

"Last Days in Viet­nam", Rory Ken­ne­dy i Keven McA­le­ster

"The Salt of the Earth", Wim Wen­ders, Ju­lia­no Ri­be­iro Sal­ga­do i David Ro­sier

"Vi­run­ga", Or­lan­do von Ein­sie­del i Jo­an­na Na­ta­se­ga­ra

Oscary 2015: najlepsze zdjęcia

"Nie­złom­ny" - Roger De­akins

"Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki

"Mr. Tur­ner" - Dick Pope

"Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman

Oscary 2015: najlepszy montaż

Joel Cox i Gary D. Roach: "Snaj­per"

San­dra Adair: "Boy­ho­od"

Bar­ney Pil­ling: "The Grand Bu­da­pest Hotel"

Wil­liam Gol­den­berg: "Gra ta­jem­nic"

Tom Cross: "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepsza scenografia

Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic"

Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar"

Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu"

Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner"

Oscary 2015: najlepsze kostiumy

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro

"In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges

"Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od

"Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran

"Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive

Oscary 2015: najlepszy utwór

Shawn Pat­ter­son : "Eve­ry­thing Is Awe­so­me" ? ?LEGO: Przy­go­da?

John Ste­phens i Lon­nie Lynn: "Glory" ? ?Selma?

Diane War­ren: "Gra­te­ful" ? ?Bey­ond the Li­ghts?

Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: "I'm Not Gonna Miss You" - ?Glen Camp­bell: I'll Be Me?

Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: "Lost Stars" ? ?Za­cznij­my od nowa?

Oscary 2015: najlepsza muzyka

Ale­xan­dre De­splat - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Ale­xan­dre De­splat - "Gra ta­jem­nic"

Hans Zim­mer - "In­ter­stel­lar"

Gary Yer­shon - "Pan Tur­ner"

Jó­hann Jó­han­ns­son - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Oscary 2015: najlepsze efekty specjalne

"Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz"

"Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp"

"Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki"

"In­ter­stel­lar"

"X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie"

Oscary 2015: najlepsza charakteryzacja

"Fo­xcat­cher" - Bill Corso, Den­nis Lid­diard

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier

"Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki" - Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White

Oscary 2015: najlepszy montaż dźwięku

"Snaj­per"

"Bird­man"

"Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii"

"In­ter­stel­lar"

"Nie­złom­ny"

Oscary 2015: najlepszy dźwięk

John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin - "Snaj­per"

Jon Tay­lor, Frank A. Monta?o i Tho­mas Varga - "Bird­man"

Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten - "In­ter­stel­lar"

Jon Tay­lor, Frank A. Monta?o i David Lee - "Nie­złom­ny"

Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley - "Whi­plash"

Oscary 2015: najlepszy film krótkometrażowy

"Aya" - Oded Bin­nun, Mihal Bre­zis

"Bo­oga­loo and Gra­ham" - Mi­cha­el Len­nox, Ronan Bla­ney

"But­ter Lamp (La Lampe au Beur­re de Yak)" - Hu Wei, Ju­lien Féret

"Pa­rva­neh" - Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichen­ber­ger

"The Phone Call" - Mat Kirk­by, James Lucas

Oscary 2015: najlepszy krótkometrażowy film animowany

?The Big­ger Pic­tu­re?: Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees

?The Dam Ke­eper?: Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi

?Feast?: Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed

?Me and My Mo­ul­ton?: To­rill Kove

?A Sin­gle Life?: Joris Oprins
: Odp: Oscary 2015
: l0l0 January 15, 2015, 16:05:02
Fuck, najlepsza muzyka bez "Gone Girl"? :( Czuję, że znów będzie płacz w komentach po gali, że Zimmerman nie wygrał.
: Odp: Oscary 2015
: Bloodergo January 15, 2015, 16:06:29
Oskary nikogo!
: Odp: Oscary 2015
: Danio January 15, 2015, 16:07:56
Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować, a tak to 95% rzeczy nie widziałem. Dopiero za kilka miesięcy zaczną to wszystko mi w TV puszczać więc wtedy ocenię, teraz jedynie trzymam kciuki za Keatona i Wesa Andersona bo lubię Keatona i Wesa Andersona. :)
A za Idę nic nie trzymam, omal nie umarłem z nudów przy tym...

BTW dobrze że założyłeś temat bo znowu by syf był w "Jaki film dzisiaj widziałeś?". ;)
: Odp: Oscary 2015
: Sialala January 15, 2015, 16:15:56
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.
: Odp: Oscary 2015
: Misiakk January 15, 2015, 16:22:32
http://youtu.be/HgbXWt8kM5Q (http://youtu.be/HgbXWt8kM5Q)
Song of the Sea, sprawdzę. Secret of Kells mi się podobało a o tym filmie też usłyszałem z nominacji oskarowych.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 15, 2015, 16:27:06
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.

Czemu? A tak w ogóle to bardzo mało nominacji dla tego filmu. I dobrze ;)

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: Don Simon January 15, 2015, 16:30:42
Glupie te nominacje. Interstellar za malo dostal.
: Odp: Oscary 2015
: Orson. January 15, 2015, 16:44:07
No to widzę jakie mam zaległości, bo prawie nic z listy nie widziałem :(
: Odp: Oscary 2015
: Sialala January 15, 2015, 16:44:27
Interstellar i nominacja za najlepszy montaz dzwieku? Niezly zarcik.

Czemu?

Bo to chyba pierwszy film z ostatnich kilku lat, podczas ogladania ktorego w kinie myslalem sobie ze przydalyby sie napisy bo nie rozumialem co tam gadaja, bo dzwieki otoczenia zagluszaly dialogi.

Glupie te nominacje. Interstellar za malo duzo dostal.

fix'd  8)
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 15, 2015, 16:47:02
Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować

To musisz poczekać do wakacji na Emmy.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: Danio January 15, 2015, 16:55:45
Bo to chyba pierwszy film z ostatnich kilku lat, podczas ogladania ktorego w kinie myslalem sobie ze przydalyby sie napisy bo nie rozumialem co tam gadaja, bo dzwieki otoczenia zagluszaly dialogi.
Od razu widać że nie oglądasz polskich filmów. ;) Na Idzie właśnie napisy musiałem włączyć, mamrotali coś pod nosem...

Szkoda że nie dają Oskarów serialom bo mógłbym podyskutować
To musisz poczekać do wakacji na Emmy.
Noo, tylko one już nie mają takiej wagi jak Oskary. Kiedyś mój postulat byłby śmieszny, Oskary dla jakichś telewizyjnych shitów, ale nastały czasy kiedy np. takie serialowe Fargo jest lepsze od oryginalnego filmu, który właśnie statuetkę dostał.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 15, 2015, 17:02:24
No to się nie wydarzy, bo i ile masz racje i szczególnie dzisiaj bardzo łatwo można znaleźć prawdziwe, serialowe kreacje, których nie znajdziesz w filmie (chociażby z powodu metrażu), to jednak telewizja to zawsze będzie ta druga liga.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic January 15, 2015, 17:08:43
Serialowe Fargo nie jest lepsze od filmu. A patrząc jakie były nominacje w tej kategorii to ta nagroda to IMO nieporozumienie.
: Odp: Oscary 2015
: Misiakk January 15, 2015, 17:10:37
Serialowe Fargo nie jest lepsze od filmu.
+100 wymiękłem po pierwszym odcinku takie to słabe.
: Odp: Oscary 2015
: Acrid January 15, 2015, 17:11:13
Nie widziałem żadnego filmu z tego zestawienia, jestem jedyny? ;d
: Odp: Oscary 2015
: Misiakk January 15, 2015, 17:11:58
Nie jesteś :)
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic January 15, 2015, 17:13:26
Z filmów widziałem dwa, reszta będzie lub była więc do ceremonii może uda mi się obejrzeć wszystkie. Jeszcze nigdy tak nie miałem, chyba 2-3 lata temu zabrakło mi jednego.
: Odp: Oscary 2015
: Acrid January 15, 2015, 17:17:14
Jedyne co kojarzę i wiem, że chciałem sprawdzić to Snajper i Whi­plash (głównie dlatego, że muzyka/perkusja/jazz i świetne zderzenie nauczyciela z uczniem). Screwball mogłeś temat ładniej ogarnąć, jakieś jutuby do trailerów rzucić (tych najlepszych chociażby).

Część z Was powinna przejść szkolenie z zakładania tematów 8)
: Odp: Oscary 2015
: hazi January 15, 2015, 19:20:10
Polityczne nagrody nikogo, a Ida i tak nie dostanie, bo ten ruski film jest niby "anty-putinowski", więc lepiej pasuje do nagrody.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 16, 2015, 09:25:22
Jedyne co kojarzę i wiem, że chciałem sprawdzić to Snajper i Whi­plash (głównie dlatego, że muzyka/perkusja/jazz i świetne zderzenie nauczyciela z uczniem). Screwball mogłeś temat ładniej ogarnąć, jakieś jutuby do trailerów rzucić (tych najlepszych chociażby).

Część z Was powinna przejść szkolenie z zakładania tematów 8)

Trailery to zło. A tak przy okazji - wczoraj przeglądałem repertuar jednego z mniejszych kin, zastanawiałem się nad pewnym filmem, klikam, a tam opis:

Jest to opowieść o życiu xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxx został zmuszony do poddania się xxxxxxxxxx. W xxxxxxx odebrał sobie życie, zjadając pokryte cyjankiem jabłko.

Spoiler level over 9000.
: Odp: Oscary 2015
: MsbS January 16, 2015, 09:42:16
No ale w filmie biograficznym o ogólnie znanej postaci? Bez jaj... Zaspoileruję: w biografii Lennona na końcu go zastrzelą.
: Odp: Oscary 2015
: arian January 16, 2015, 09:57:18
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.
: Odp: Oscary 2015
: carloz January 16, 2015, 10:03:37
 "The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 16, 2015, 12:25:43
No ale w filmie biograficznym o ogólnie znanej postaci? Bez jaj... Zaspoileruję: w biografii Lennona na końcu go zastrzelą.

Może studenci nauk ścisłych, albo mat-fiz w liceum kojarzą tę postać. Reszta niekoniecznie.

Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?

"The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.

Z chęcią poznałbym kilka twoich typów do tej nagrody.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar January 16, 2015, 12:32:44
"The Grand Bu­da­pest Hotel" - jedyny który widziałem z  głównej kategorii , jeżeli coś takiego jest nominowane to znaczy że ten cyrk oscarowy nie jest wart mojej uwagi.

jest to jeden z niewielu filmów któremu na przestrzeni dekady należą się te nominacje jak psu buda.
: Odp: Oscary 2015
: ekiera January 16, 2015, 12:34:51
Biografia to nie jest saspens, żeby nie wiedzieć, że martwy kolo już nie żyje. Chyba że w biografii miałby nie umierać? Nie rozumiem jaki to spoiler...
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 16, 2015, 12:40:22
Biografia to nie jest saspens, żeby nie wiedzieć, że martwy kolo już nie żyje. Chyba że w biografii miałby nie umierać? Nie rozumiem jaki to spoiler...

To w jaki sposób umarł jest jednak dosyć istotne.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: ekiera January 16, 2015, 12:46:51
Pewnie że jest istotne, ale ten film nie jest o odkrywaniu "jak umarł" tylko "co robił w życiu". Jeżeli wiesz jak umarł to film robi się mniej interesujący? A jeżeli wiesz z innych źródeł jak umarł to tak samo na to patrzysz?

Kurczę, rozumując w tym kierunku zaczynam się zastanawiać czy film biograficzny uważasz za stracony jeżeli przed seansem wiesz o połowie faktów z życia bohatera?
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic January 16, 2015, 12:57:05
Jego śmierć jest w ogóle w filmie pokazana czy skupia się tylko na głównym temacie? To co się z nim później działo było przykre i tragiczne, ale wydaje mi się że nie to jest głównym tematem filmu, nie jest to jego biografia tylko film pokazujący pewne wydarzenia w ściśle określonym czasie. A nawet jeśli idzie dalej to nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie i wpływ na fabułę. To nie Foxcatcher, jeśli ktoś nie zna historii to może być zaskoczony jak to się kończy. Moja znajoma była w lekkim szoku. Ja wiedziałem i to mi nie zepsuło filmu, choć on sam niestety jest rozczarowaniem z innych powodów.

A tak naprawdę to chyba nie wiadomo czy to było jabłko, nikt tego nie potwierdził. Sprawa jest niejasna.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 16, 2015, 13:11:36
Może nieco dramatyzuje, ale po kiego grzyba mi to piszą w dwuzdaniowej zajawce? Ten konkretny sposób śmierci mocno ustawia moje myślenie o bohaterze, bo wiem, że nikt nie popełnia samobójstwa ot tak, oznacza to już pewną ocenę postaci, wiem do czego wszystko będzie zmierzać, a wolałbym tego uniknąć.

Jego śmierć jest w ogóle w filmie pokazana czy skupia się tylko na głównym temacie? To co się z nim później działo było przykre i tragiczne, ale wydaje mi się że nie to jest głównym tematem filmu, nie jest to jego biografia tylko film pokazujący pewne wydarzenia w ściśle określonym czasie. A nawet jeśli idzie dalej to nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie i wpływ na fabułę.

Jeżeli tak, to ok.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic January 16, 2015, 13:49:49

Nie wiem czy tak jest, nie widziałem go. Tak jak było już napisane - jeśli wiem, że dana postać umiera i w jaki sposób to nie jest to mnie w stanie zaskoczyć, ale też nie psuje mi filmu. Zwłaszcza w przypadku biografii, w których śmierć bohatera jest punktem kulminacyjnym, jakby to było najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Tutaj mamy człowieka, który naprawdę dokonał wielkich rzeczy, a potem został trochę zapomniany i po prostu umarł. W aurze tajemnicy, ale to nie jest aż tak ciekawe jak te rzeczy których dokonał za życia i nie sądzę, żeby poświęcili temu dużo czasu, jeśli w ogóle. Niby film jest opisywany jako biografia, ale wiadomo że człowiek ten zasłużył się w jednej sprawie i to jej historia jest główną częścią filmu, widać to w zwiastunach. Trwało to kilka lat, brało w tym udział wielu ludzi choć na pewno on był dominującą postacią. Jego późniejsze życie wydaje się oczywiście ciekawe ale i tragiczne, jak pisałem, dużo też mówi o ówczesnej moralności i prawie. No ale to bardziej temat na napisy końcowe.

: Odp: Oscary 2015
: arian January 16, 2015, 14:30:02
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?
Nie interesują mnie jako wyznacznik jakości filmu, bo jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Filmy wygodne politycznie zwykle zdobywają nagrody za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę, albo montaż nie dlatego, że są najlepsze, ale dlatego, że wypada, żeby dostały więcej niż jedną statuetkę, bo scenariusz porusza ważne kwestie z punktu widzenia aktualnej sytuacji w USA. Już nie raz tak było, że po obejrzeniu jakiegoś filmu z niedowierzaniem zerkałem na pudełko gdzie widniała cała lista oscarowych nagród. Idealny przykład to Hurt Locker.
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic January 16, 2015, 14:39:21
To często może dotyczyć najlepszego filmu, scenariusza albo filmu nieanglojęzycznego. Przynajmniej wiele osób tak twierdzi, ja trochę się z tym zgadzam. Bo przy 6000 członków akademii chyba trudno mówić o takich zmowach. Poprzednio przegraliśmy z irańskim filmem, teraz jest antyputinowski. Wygrał film o niewolnikach, teraz mamy o Martinie Luterze Kingu, ale ten chyba nie wygra. A jeśli tak to już w ogóle będzie WTF. Pewnie po tych ostatnich wydarzeniach dadzą im nagrodę pocieszenia.

Jednak nie widzę takich spisków przy kwestiach technicznych, to co piszesz że wypada żeby film miał więcej jest trochę bez sensu. Niektóre filmy miały ponad 10 nominacji i żadnej nagrody.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 16, 2015, 14:48:37
Nigdy nie interesowały mnie Oscary. Idiotyczne wydaje mi się to, że ktoś upatrzy sobie jeden film, którzy wrzuca później do możliwie dużej liczby kategorii, żeby statuetek było dużo. A później i tak taki krytyk głosuje na najlepszy film w każdej kategorii, a nie na najlepszy aspekt filmu pod kątem kategorii w której głosuje. I choćby w takim Transmorfers zagrał De Niro i byłaby to jego rola życia, to ze względu na kategorię filmu nagrody nie dostanie.

Na początku przyznajesz się, że nie interesują cię Oskary, po czym wypisujesz jakieś dziwne teorie na temat przyznawania nagrody (ktoś upatrzy sobie jeden film? krytyk głosuje?). Wtf?
Nie interesują mnie jako wyznacznik jakości filmu, bo jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Filmy wygodne politycznie zwykle zdobywają nagrody za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę, albo montaż nie dlatego, że są najlepsze, ale dlatego, że wypada, żeby dostały więcej niż jedną statuetkę, bo scenariusz porusza ważne kwestie z punktu widzenia aktualnej sytuacji w USA. Już nie raz tak było, że po obejrzeniu jakiegoś filmu z niedowierzaniem zerkałem na pudełko gdzie widniała cała lista oscarowych nagród. Idealny przykład to Hurt Locker.

Ok, teraz jaśniej się wyraziłeś i oczywiście masz rację. Ale też nie można generalizować. W ciągu ostatnich 10 lat tylko wspomniany przez ciebie Hurt Locker i Argo można uznać za "politycznie obciążone" (z kategorii "film roku"). Zawsze mnie też bawiło, jaki jest najprostszy sposób na dostanie się do grona nominowanych - zrobić film poruszający tematykę żydowską. Potwierdza to chociażby nasza "Ida" czy wcześniej "W Ciemności". Ale mimo wszystko Oskary zwracają sporą uwagę na mniejsze kino i filmy, które w przeciwieństwie do Polski, w amerykańskich multipleksach w ogóle nie są wyświetlane.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: konfigurator scian January 20, 2015, 12:48:36
Nic z tej listy nie widziałem i średnio mam zamiar ale to dobrze o mnie świadczy
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 20, 2015, 12:57:06
Bardzo dobrze nawet.
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar January 21, 2015, 12:57:29
obejrzałem w poniedziałek Lewiatana. pewnie wybiorą go by zdenerwować Putina. natomiast sam film jest dobrze zrealizowany, ma bardzo ładne zdjęcia ale oscara to bym mu nie dał (nie widziałem Idy jeszcze)
: Odp: Oscary 2015
: Simplex January 21, 2015, 18:16:18
Ja widziałem Ide, jestem lewakiem ale Oscara bym nie dał. Film obejrzała tez znajoma z Rumunii i była absolutnie zachwycona, nie wiem, moze to taki film który bardziej podoba się obcokrajowcom niz Polakom.
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar January 22, 2015, 08:11:07
Idę na BR na amazonie amerykańskim Panie to kupisz a w Polsce ni ma. takiej polityki to ja nie rozumiem.

Otoczka związana z tym Lewiatanem jest dużo ciekawsza od samego filmu który był finansowany przez ichniejsze ministerstwo kultury a teraz chcą zwrotu kasy za to, że obraża Rosjan propagując np. picie wódy z gwinta :D i oczywiście na starcie zakaz pokazywania w rosyjskich kinach. że też udało im się go nakręcić, gdzie byli cenzorzy pytam się ;)

również udało mi się obejrzeć w tym tygodniu Birdman'a, Nightcrawlera i The Judge. pierwszy jak najbardziej zasługiwałby na oscara gdyby nie The Grand Budapest Hotel. ale porówno przydzieliłbym najl. rolę pierwszoplanową Keatonowi, drugoplanową Nortonowi a najlepszy film TGBH. szkoda byłoby Duvalla który zagrał świetnie ale niestety fanboystwo się włącza i wygrywa Norton. Nightcrawler jest naprawdę przeciętny fabularnie tak samo jak sędzie ale przyjemnie się je ogląda. ot co sobotnie kino z parnterką.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 22, 2015, 11:24:13
A w kontekście roli drugoplanowej widziałeś Simmonsa w Whiplash?

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar January 22, 2015, 17:47:02
Whiplash nie widzialem i nie wiem czy zobaczę bo ten film tak średnio mnie interesuje ale chyba będę musiał się przemóc.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 23, 2015, 12:18:38
Zobacz, zobacz. Nie bez powodu jest tak głośno o tym filmie.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar January 24, 2015, 01:05:42
namówiłeś mnie, widziałem, świetna rola Simmonsa ale jest on jedynym elementem (prócz muzyki) wyróżniajacy ten film wśród sterty przeciętniaków. good joob ;) ale Norton dalej jest numerem 1 a Duvall 2.
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 02, 2015, 10:46:01
Obejrzałem kolejne dwa filmy z listy:

Lewiatan - bezpośredni kontrkandydat dla naszej Idy (już zawinął Złotego Globa). Gdzieś na rosyjskiej prowincji Kola, prosty mechanik samochodowy, walczy z administracją miasta o swój dom i należący do niego teren. Wrogiem nr 1 jest lokalny mer, zachowujący się jak typowy watażka, posuwający się do gangsterskich metod zarządzania. Muszę przyznać, że film mi się bardzo podobał, ale najchętniej zobaczyłbym cały serial, bo sporo wątków zostało nie domkniętych i pewnie można by było tę historię wydłużyć. Padały opinie, że film święci triumfy ponieważ jest antyputinowski. Wydaje mi się, że to spora nadinterpretacja, ale jak ktoś będzie chciał w merze dostrzec Putina, a w Koli symbol mieszkańców Rosji, to pewnie sobie to dostrzeże. Nie dziwią mnie natomiast głosy buntujące się przeciwko ukazanemu obrazowi Rosji. Tak, to kolejny film jeszcze bardziej okopujący te wszystkie stereotypy, że wóda, że syf, że bezradność i zamordyzm. Natomiast co do samego tytułu, można go rozumieć wieloznacznie, nawet dosłownie, bo wieloryby w tym filmie się pojawiają, ale myślę, że tytułowy potwór to raczej ukazana w najgorszym świetle administracja.

TL;DR - ludzie myślący powinni obejrzeć, reszta będzie ziewać.

Nightcrawler - nominacja za najlepszy scenariusz oryginalny, no i muszę powiedzieć że to faktycznie jest dosyć oryginalny scenariusz. Wprawdzie przez pierwsze pół godziny czy można nawet nieco dłużej film zmierza donikąd, ale z czasem wszystko nabiera rozpędu. Gylenhaal wciela się w rolę nieco dziwnego, zupełnie wypranego z emocji złodziejaszka, który z zamiłowania pochłania korpocrap. Wktótce ta wiedza przyda mu się, gdyż zakłada firmę reporterską, dostarczającą nocny footage do jednej z lokalnych stacji telewizyjnych w LA. Niektóre z rozmów Gylenhalla z szefową newsów (dawno nie widziana Rene Russo) czy z jego asystentem to czyste złoto. Warto zobaczyć ten film choćby z tego powodu. Ale muszę też pochwalić samego Gylenhalla. Dawno nie widziałem tak bardzo odpychającej, wzbudzającej pogardę postaci.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 02, 2015, 11:31:13
ja Idy nie mialem okazji jeszcze widzieć ale Lewiatan jak najbardziej spodobal sie natomiast czy zasluguje na oscara? ciężko ocenic jak wypada na tle innych natomiast po obejrzeniu mialem mieszane uczucia. może wlasnie przez tę nominacje i wygraną na zlotych globach spodziewalem sie nie wiadomo czego.

nightcrawler to typowy kasztan na sobotni seans :D jakoś ten film kompletnie mnie nie rusza mimo że czasu przy nim nie uznaję za straconego
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 02, 2015, 13:01:25
Na pewno z tych obcojęzycznych chciałbym sprawdzić jeszcze Dzikie Historie, podobno bardzo fajny.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: quong February 02, 2015, 13:51:42
Yo. Nie zauważyłem wątku, a można by w sumie podyskutować, bo Oscary oglądam od wielu lat i choć też jeszcze nie widziałem kilku filmów to niektórych tematach mogę się wypowiedzieć.

First of all - dla tych co śledzą ceremonię wiadomym jest, że akademia uwielbia role z "poświęceniem" lub "oszpecaniem" się. Nie widziałem jeszcze Foxcatchera ani Snajpera, ale wydaje mi się, że duże szanse na statuetkę może mieć tutaj Eddie Redmayne (Teoria Wszystkiego). Z drugiej jednak strony to bardzo młody aktor w stosunku do pozostałych nominowanych, więc akademia może potraktować go jako kogoś co "ma jeszcze czas".

Co do najlepszego filmu natomiast to tutaj batalia jest nieco bardziej zacięta. Mamy rewelacyjny Whiplash, ale aż 4 filmy biograficzne, z czego Snajpier przywodzi na myśl Hurt Locker w reżyserii ex Jamesa Camerona. A historia Oscarów pokazywała, że nic nie rozczula hamerykańskich serc jak historie wojenne i ich bohaterowie. Selma i Snajpier to tytuły, które muszę jeszcze zobaczyć. W zeszłym roku Oscara zgarnął Zniewolony i choć znowu mamy tutaj wyniosły, pompatyczny ton (Selma) to mam nadzieję, że w tym roku akademia da sobie trochę spokój z "czarnym" tematem.

Aktorka pierwszoplanowa - Tutaj się nie wypowiem, gdyż nie widziałem jescze ani Motyla Still Allice, ani Dzikiej Drogi. Rosamund Pike to chyba jakieś nieporozumienie, bo pomimo, iż sam film Zaginiona Dziewczyna był fajny to jednak jej rola nie jest dla mnie jakoś specjalnie wybitnie zagrana, żeby walczyć o statuetkę. Dwa dni, jedna noc i Marion Cotillard to taki melodramacik. W sumie też nic odkrywczego, nie będę spoilował, ale to taki monotematyczny film trochę. Stawiam, że walka rozegra się między Julian a Reese (choć filmów z ich udziałem jeszcze nie widziałem)

Aktor drugoplanowy - Stawiam na Simmonsa, ale Norton i Duvall (choć on bardziej z racji swojego już ogromnego doświadczenia i filmografii) mają równie duże szanse.

Aktorka drugoplanowa trochę mi loto :p

Najlepszy reżyser - Tutaj może być doceniony Richard Linklater za to, że dało mu się nie tyle nakręcić co utrzymać całą obsadę w ryzach przez 15 lat. Jednak nie mam tak naprawdę swojego faworyta w tej kategorii do końca, ponieważ każdy z reżyserów wykonał kawał solidnej roboty przy swoich dziełach. Ciężko więc wybrać mi tego jedno. Co prawda  poprzednie dzieło Wesa Andersona tj. Kochankowie z Księżyca miało swoją nominację za scenariusz w 2013nastym to jednak tutaj, przy Grand Budapest Hotel do zdobycia jest znacznie więcej.

- Najlepszy scenariusz oryginalny - Stawiam na równi Birdman i Grand Budapest Hotel choć ten drugi podobał mi się zdecydowanie bardziej.

- Najlepsza muzyka (czyli mój mały konik) - Nie widziałem niestety Mr. Turnera ani Interstellar. Ciekawi mnie co prawda ten pierwszy, drugi z racji, że to kosmos, i Zimmer to tak trochę predictible ale potwierdzę lub zanegują jak usłyszę/zobaczę. Muzyka z Teorii Wszystkiego bardzo mi się podobała i stawiam ją na równi z muzyką z Gry Tajemnic. Również ( w odpowiedniej stylistyce nawiązującej do samego filmu) świętny score miał Grand Budapest Hotel. Alexandre Desplat nominowany jest właśnie za dwa dzieła w tym roku i uważam, że to znaczący fakt na to, że za któreś z nich powinien dostać Statuetkę. Srogo się rozczaruję jak będzie inaczej.
 
Co do reszty to musiałbym mieć nieco więcej czasu bo piszę z Joba. Może napiszę później.
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 22, 2015, 09:14:47
no kto ogląda? ja postaram się wrócić z pracy. walnąc parę meczy w evolve, lekka drzemka i jazda. specjalne jutro wziąłem sobie wolne. pewnie na filmwebie ktoś wrzuci jakiś stream z canal+ który jak zwykle ma 'ogarniającego' tłumacza :D
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 22, 2015, 15:39:22
Podobno na tvn24 ma być transmisja, ale to chyba tylko fragmenty czy coś, nie jestem pewien. Przy okazji obstawiam kilka tytułów:

najlepszy film - nie widziałem Snajpera, Boyhood, Gry Tajemnic i Selmy - obstawiam Birdmana
najlepsza reżyseria - Birdman
najlepszy aktor - waham się pomiędzy Carrelem i Red­may­ne, ale jednak stawiam na tego pierwszego
najlepsza aktorka - widziałem tylko Teorię i Zaginioną Dziewczynę, ale tu nie ma co wybierać, bez wielkich kreacji
najlepszy aktor drugoplanowy - zdecydowanie Simmons
najlepsza aktorka drugoplanowa - widziałem tylko Birdmana i faktycznie w jednej scenie Stone wygrywa (w sumie podobnie za jedną scenę kilka lat temu Oskara dostała Lawrence, więc to jest do zrobienia)
najlepszy scenariusz oryginalny - Nightcrawler
najlepszy scenariusz adaptowany - widziałem tylko Whiplash i Teorię, więc stawiam na ten pierwszy
najlepszy film nieanglojęzyczny - w sumie bardziej podobał mi się Lewiatan, ale niech będzie patriotycznie że Ida
najlepsze zdjęcia - technicznie zdecydowanie Lubezki za Birdmana, ale Oskara powinien dostać Yeoman za Grand Budapest Hotel. Chociaż trzymam też kciuki za polską ekipę.
najlepszy montaż - Whiplash
najlepsza scenografia - Grand Budapest Hotel

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic February 22, 2015, 15:50:48
Ja mam Canal+ i nie wiem czy oglądać w ten sposób, bo tłumacz zazwyczaj jest fatalny. Ja wiem, że to jest trudna rola i w ostatnich edycjach trochę się wyrobił, no ale ja i tak wolę słuchać oryginalnych wypowiedzi. Zabrali mi z kablówki Pro7, gdzie zawsze pokazywali po angielsku. Może puszczę jakiś stream na telewizorze.
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 22, 2015, 17:47:11
w tvp info tez ma byc niby studio ale canal+ chwali sie niby ze maja jako jedyni transmisje wiec pewnie w tych dwoch stacja beda siedzieli przemądrzali kulturoznawcy i znawcy kina a na dole w paseczku będzie info jaki film za co dostał oskara :P

moje typy
film - Grand Budapest Hotel
aktor pierwszoplanowy - Keaton
aktor drugoplanowy - Norton
aktorka pierwszoplanowa - -
aktorka drugoplanowa - Stone
reżyser - Anderson albo Inarritu z naciskiem na Andersona
scenariusz oryginalny - Birdman
adaptowany - Snajper
nieanglo - Ida (trzymam kciuki a lewiatan nie zasluguje)
charakteryzacja - Grand Budapest Hotel
muzyka - Interstellar
scenografia - Grand Budapest Hotel
efekty - Interstellar
zdjęcia - Birdman/Ida

a reszta nikogo. z większych filmów nie widziałem Snajpera, Teorii Wszystkiego, Foxcatchera i Gry Tajemnic
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic February 22, 2015, 17:51:57
Dla abonentów NC+ którzy nie mają pakietu Canal+ gala jak i wtorkowa powtórka będzie odkodowana. To tak z okazji 20-lecia stacji w Polsce.
: Odp: Oscary 2015
: Duplo65 February 22, 2015, 18:13:39
A w sumie widziałem większość, to może postrzelam na zwycięzców. Nie wszystkie wyniki mi pasują, ale patrząc na faworytów i własną intuicję, to u mnie wygląda to tak:

najlepszy film - nie widziałem Selmy, Snajpera i Grand Budapest Hotel, ale tutaj Boyhood jest pewnikiem. Ma BAFTĘ, ma już Złotego Globa, Akademia bardzo by zaskoczyła, gdyby i oni nie nagrodzili Boyhooda.
aktor pierwszoplanowy - tutaj mam zagwozdkę, bo sam osobiście dałbym nagrodę Keatonowi, ale duże szanse ma tu też Eddie Redmayne. Postawię jednak na Keatona.
aktor drugoplanowy - J. K. Simmons. Ewentualnie Norton, ale to Simmons pokazał w tym roku klasę.
aktorka pierwszoplanowa - nie widziałem kilku filmów, ale tu stawiam na Julianne Moore, bo podobno powala w 'Still Alice'. Rosamund Pike była świetna, ale według mnie to nie jest jeszcze rola oscarowa. To samo Felicity Jones (choć nie obraziłbym się, jakby wygrała).
aktorka drugoplanowa - Emma Stone, faworytem jest Patricia Arquette z 'Boyhooda', ale według mnie ta kreacja nie była niczym specjalnym i nie rozumiem zachwytów. Za to Stone poradziła sobie świetnie - widziałem z nią trochę filmów i tutaj wypadła najbardziej przekonująco, naturalnie. Ale nie od dziś Akademia tego nie docenia.
Reżyseria - Najbardziej zachwyciła mnie w 'Birdmanie', ale to też nie zostanie docenione. Statuetkę jak w banku ma Linklater za sam fakt, że 'Boyhood' powstawał tyle czasu. To wystarczy, nie musi być to film wybitny (choć według mnie i tak był świetny).
Scenariusz oryginalny - Birdman. Tutaj myślę, że nie ma z kim rywalizować.
Scenariusz adaptowany - Whiplash, ale tu też może być ciężko. Większe szanse ma 'Teoria wszystkiego' i na nią stawiam, choć według mnie Whiplasowi się ta nagroda należy.
Film nieanglojęzyczny - Cóż, tu nie widziałem żadnego, ale trzymam kciuki za 'Idę', bo taka wygrana byłaby dobra dla naszego kina. No i też ma spore szanse.
Charakteryzacja - może i nie oglądałem Grand Budapest Hotel, ale nie umknęło mi, jak świetnie jest ten film zrobiony właśnie pod względem charakteryzacji i scenografii. Więc stawiam na niego.
Muzyka - Tutaj z kolei nic według mnie się zbytnio nie wyróżniało - soundtrack z Interstellara nawet się nie umywa do tego z 'Incepcji' - więc autentycznie nie wiem.
Piosenka - słyszałem tylko tę z Lego, więc nie głosuję :p
Scenografia - Grand Budapest Hotel
Efekty specjalne - Ewolucja Planety Małp. Ale Interstellar ma niestety większe szanse, czego trochę nie rozumiem, bo również w tej kwestii film nie zachwycił.
Kostiumy - Też Grand Budapest. Pominą go przy reżyserii i prawdopodobnie scenariuszu, więc niech sobie chociaż na tego typu kategoriach odbije.
Zdjęcia - Birdman, a może Ida?
Film animowany - Jak wytresować smoka 2, zdecydowanie. Choć 'Sekrety morza' też mogłyby dostać - 'Sekrety księgi z Kells' to rewelacyjna animacja i ufam twórcom, że tutaj jest podobnie, nietypowo.
Dźwięk - Birdman
Montaż - Whiplash
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 22, 2015, 22:12:11
(https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11001819_783057641729578_2093902854108261811_n.jpg?oh=855e964f62c6cd37f1e2194348efcbe5&oe=5548BB98)

ja już nie mogę się doczekać
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 23, 2015, 02:19:11
Dziewczyna grająca Idę na czerwonym dywanie prezentowala sie świetnie w porównaniu do tych amerykańskich gwiazdeczek
: Odp: Oscary 2015
: Duplo65 February 23, 2015, 03:36:41
No i mamy Idę z Oscarem :D
: Odp: Oscary 2015
: SinfulScholar February 23, 2015, 04:04:21
Ale za to przemówienie (w trakcie którego mikrofon juz zaczął zjeżdżać) na następnego Oskara znowu poczekam prawie 100lat :P
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 09:10:03
No i całkiem nieźle trafiłem. Na pewno zupełnie mi nie poszło z babkami, ale tego się spodziewałem bo prawie nic z tych filmów nie widziałem, a jednak nie chciałem polegać na hajpie. Natomiast ewidentny fail zaliczyłem ze scenariuszami.

najlepszy film - nie widziałem Snajpera, Boyhood, Gry Tajemnic i Selmy - obstawiam Birdmana
najlepsza reżyseria - Birdman
najlepszy aktor - waham się pomiędzy Carrelem i Red­may­ne, ale jednak stawiam na tego pierwszego
najlepsza aktorka - widziałem tylko Teorię i Zaginioną Dziewczynę, ale tu nie ma co wybierać, bez wielkich kreacji / Julianne Moore
najlepszy aktor drugoplanowy - zdecydowanie Simmons
najlepsza aktorka drugoplanowa - widziałem tylko Birdmana i faktycznie w jednej scenie Stone wygrywa (w sumie podobnie za jedną scenę kilka lat temu Oskara dostała Lawrence, więc to jest do zrobienia) / Patricia Arquette
najlepszy scenariusz oryginalny - Nightcrawler / Birdman
najlepszy scenariusz adaptowany - widziałem tylko Whiplash i Teorię, więc stawiam na ten pierwszy / Gra tajemnic
najlepszy film nieanglojęzyczny - w sumie bardziej podobał mi się Lewiatan, ale niech będzie patriotycznie że Ida
najlepsze zdjęcia - technicznie zdecydowanie Lubezki za Birdmana, ale Oskara powinien dostać Yeoman za Grand Budapest Hotel. Chociaż trzymam też kciuki za polską ekipę.
najlepszy montaż - Whiplash
najlepsza scenografia - Grand Budapest Hotel

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: Simplex February 23, 2015, 10:35:06
http://www.pch24.pl/Mobile/Informacje/informacja/id/3408 (http://www.pch24.pl/Mobile/Informacje/informacja/id/3408)
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 10:45:09
Nie kliknąłem, ale podejrzewam, że to jakiś smutny link powiązany z Idą?

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: szczqcz February 23, 2015, 10:59:21
Hihi. Simplexowi znowu znak ucięło.
Chciał chyba to wkleić.

http://www.pch24.pl/Mobile/Informacje/informacja/id/34088 (http://www.pch24.pl/Mobile/Informacje/informacja/id/34088)

Nie chcemy tego Oscara!

Choć wizja Oscara dla ?Idy? ekscytuje elity postkolonialnej III RP ? musimy stanowczo zaprotestować i powiedzieć głośno: nie chcemy tego Oscara! Cena, jaką przyszłoby nam za niego zapłacić byłaby bowiem obłędnie wysoka.

(...)
Nagroda ta podniesie bowiem rangę antypolskiej i antycywilizacyjnej propagandy. (...)

Haha, tutaj głosy z ludu:

http://wpolityce.pl/kultura/234805-ida-nagrodzona-oskarem-sukces-kontrowersyjnego-filmu-w-los-angeles (http://wpolityce.pl/kultura/234805-ida-nagrodzona-oskarem-sukces-kontrowersyjnego-filmu-w-los-angeles)

(http://i.imgur.com/38InTER.png)
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 11:04:41
Smutne.
: Odp: Oscary 2015
: freekEza February 23, 2015, 11:41:11
Muszę być chamem totalnym, bo zasnąłem na "Idzie", nie widzę tego geniuszu :P Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie. Szkoda, że statuetki nie zgarnął Keaton, chłop zagrał genialnie i w ogóle ładnie odbudował karierę. Smutek.
: Odp: Oscary 2015
: Pikacz February 23, 2015, 11:44:49
Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie.
Hehehe, zajebiście to brzmi w połączeniu z tekstem kamerzysty, który opowiadał jak to jego amerykańscy koledzy żalili się, że oni biedaczki muszą kręcić jakieś Iron Many, Spidermany czy inne Batmany, a on może dać upust swojemu geniuszowi.
To może niech ci biedni operatorzy z USA przeniosą się do nas? ;D
: Odp: Oscary 2015
: Emiel February 23, 2015, 11:48:33
Przeniosą się, jak u nas będą płacić w dolarach, a nie w papierze toaletowym.
: Odp: Oscary 2015
: TurboGad February 23, 2015, 11:51:23
Te, a znacie tę teorię, że jak film jest o krzywdzie żydowskiej z lat 30 i 40 XX wieku to Oscar jest z automatu przyznawany?  ;D
: Odp: Oscary 2015
: Pikacz February 23, 2015, 11:55:21
Te, a znacie tę teorię, że jak film jest o krzywdzie żydowskiej z lat 30 i 40 XX wieku to Oscar jest z automatu przyznawany?  ;D
To to żydowskie lobby trzęsące Hollywood? ;D
: Odp: Oscary 2015
: MsbS February 23, 2015, 12:00:48
Dobra, pierwszy Oscar dla polskiego filmu. Teraz czekamy na Oscara za Sound Editing dla słynnej polskiej szkoły dźwiękowców!
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 12:01:39
Muszę być chamem totalnym, bo zasnąłem na "Idzie", nie widzę tego geniuszu :P Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie. Szkoda, że statuetki nie zgarnął Keaton, chłop zagrał genialnie i w ogóle ładnie odbudował karierę. Smutek.

Niekoniecznie, po prostu do ciebie nie trafił, a przecież to nie jest kino popcornowe. Ja nie przepadam za obrazami Picasso. Natomiast co do Keatona to może nie mówmy jeszcze "hop", za kilka lat zobaczymy, czy faktycznie odbudował karierę.

Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie.
Hehehe, zajebiście to brzmi w połączeniu z tekstem kamerzysty, który opowiadał jak to jego amerykańscy koledzy żalili się, że oni biedaczki muszą kręcić jakieś Iron Many, Spidermany czy inne Batmany, a on może dać upust swojemu geniuszowi.
To może niech ci biedni operatorzy z USA przeniosą się do nas? ;D

Akurat polscy operatorzy to chyba najbardziej doceniana grupa zawodowa na świecie. Po Hollywood chodziła nawet kiedyś anegdota, że jeżeli ktoś liczy na angaż przy filmie jako operator, to dobrze żeby miał polsko brzmiące nazwisko.

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: Pikacz February 23, 2015, 12:11:22
Akurat polscy operatorzy to chyba najbardziej doceniana grupa zawodowa na świecie. Po Hollywood chodziła nawet kiedyś anegdota, że jeżeli ktoś liczy na angaż przy filmie jako operator, to dobrze żeby miał polsko brzmiące nazwisko.
Mnie nie musisz tego pisać, ja to wiem. :)
: Odp: Oscary 2015
: Danio February 23, 2015, 12:13:29
Ja tylko powiem, że cieszę się z tak wielu statuetek dla znakomitego Grand Budapest Hotel i gratki dla Idy ale też mnie nudziła niesamowicie.
: Odp: Oscary 2015
: Dropout Boogie February 23, 2015, 13:21:02
Muszę być chamem totalnym, bo zasnąłem na "Idzie", nie widzę tego geniuszu :P Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie. Szkoda, że statuetki nie zgarnął Keaton, chłop zagrał genialnie i w ogóle ładnie odbudował karierę. Smutek.

Niekoniecznie, po prostu do ciebie nie trafił, a przecież to nie jest kino popcornowe. Ja nie przepadam za obrazami Picasso. Natomiast co do Keatona to może nie mówmy jeszcze "hop", za kilka lat zobaczymy, czy faktycznie odbudował karierę.

Ten film wygląda, jakby go zrobił student filmówki na zaliczenie.
Hehehe, zajebiście to brzmi w połączeniu z tekstem kamerzysty, który opowiadał jak to jego amerykańscy koledzy żalili się, że oni biedaczki muszą kręcić jakieś Iron Many, Spidermany czy inne Batmany, a on może dać upust swojemu geniuszowi.
To może niech ci biedni operatorzy z USA przeniosą się do nas? ;D

Akurat polscy operatorzy to chyba najbardziej doceniana grupa zawodowa na świecie. Po Hollywood chodziła nawet kiedyś anegdota, że jeżeli ktoś liczy na angaż przy filmie jako operator, to dobrze żeby miał polsko brzmiące nazwisko.

pozdr

Chciałbym żeby tak było ;)
: Odp: Oscary 2015
: Pikacz February 23, 2015, 13:23:03
No, ale kaman. Nie jeden raz słyszałem opinie o polskich operatorach i w przeważającej większości były to opinie bardzo pozytywne. Może wypowie się ktoś, kto bliżej siedzi. Vramin? Ktokolwiek?
: Odp: Oscary 2015
: Dropout Boogie February 23, 2015, 13:23:47
Moja odpowiedź Ci nie wystarczy?
: Odp: Oscary 2015
: Pikacz February 23, 2015, 13:25:32
Nie wiem jaki masz kontakt z filmem i produkcjami. Wiem, że są tu osoby będące dość blisko - czy to zawodowo czy też przy okazji pracy lepszej połowy. :)
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 13:35:50
Może powiem, że mój brat od jakiegoś miesiąca pracuje z Łukaszem Żalem na planie w Bieszczadach, więc czasem coś tam się dowiaduje na temat filmu z pierwszej ręki ;) (tzn. pracował, bo Łukasz jest teraz w LA). Ale wracając do tematu to raczej oczywista oczywistość, że polscy operatorzy to jeden z naszych najlepszych towarów eksportowych. 

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: MsbS February 23, 2015, 13:39:17
Boogie, może Twoje nazwisko nie jest dostatecznie polskie? Na fronda.pl Ci doradzą.

: Odp: Oscary 2015
: Dropout Boogie February 23, 2015, 13:41:08
Dlatego zastanawiam się czy po obronie mgrki nie zmienić na Weiss czy Baum ;)
: Odp: Oscary 2015
: Screwball February 23, 2015, 14:17:36
Nikt nie mówi, że wystarczy ukończyć filmówkę na wydziale operatorskim i już pracujesz w Hollywood. No ale jeżeli to zrobiłeś i masz jeszcze żydowskie pochodzenie, no to jednak już pracujesz w Hollywood ;-)

pozdr
: Odp: Oscary 2015
: Simplex February 23, 2015, 14:19:31
Mnie znudziła zarówno Ida jak i Birdman, co wygrałem?
: Odp: Oscary 2015
: Misiakk February 23, 2015, 14:22:41
Yupi, smutny polski film wygrał.
: Odp: Oscary 2015
: maxplastic February 23, 2015, 14:28:28
Tylko jeden z nominowanych w tej kategorii nie był smutny i ciężki. Tak wyszło.

Poza tym to zaskoczeń nie było, wygrali Ci którzy mieli największe szanse. Cieszę się z Birdmana i przede wszystkim Julianne Moore, uwielbiam ją. Eddie Redmayne to sympatyczny gość, ale film mnie raczej nie interesuje. Wes Anderson ma pecha i pewnie nigdy nie wygra, bo to nie są filmy oscarowe. Ida wygrała i fajnie, wiadomo, nawet jeśli film się komuś nie podobał. Przemówienie Pawlikowskiego było dość szalone.
: Odp: Oscary 2015
: m1sza February 23, 2015, 21:02:12
Jest i foto polskiej ekipy Idy (tej od standardu IDE)!

(http://i.imgur.com/Evtv66T.jpg)
: Odp: Oscary 2015
: Simplex February 23, 2015, 22:08:01
Tylko DSa poznaję.
: Odp: Oscary 2015
: draak February 23, 2015, 22:11:44
Za duża marynare ubrał na te galę.
: Odp: Oscary 2015
: Don Simon February 23, 2015, 23:15:29
Lapalem byle co, jak akurat skonczylem sie bzykac w kiblu Blu-style...
: Odp: Oscary 2015
: draak February 24, 2015, 11:34:49
 ;D
: Odp: Oscary 2015
: Screwball January 14, 2016, 15:42:24
Nie ma co nowego wątku zaczynać, wrzucam tegoroczne nominacje. W zeszłym całkiem nieźle udało mi się trafić, ale jeszcze się wstrzymam z typami, kilka filmów chcę jeszcze obejrzeć. Natomiast już teraz wieszczę, że pewnie DiCaprio w końcu wymęczy tego Oscara. Nie wydaje mi się, żeby miał mocną konkurencję. Radmayne na pewno nie dostanie drugi rok z rzędu, Fassbender chyba jakiejś życiówy nie wykręcił w Jobsie, inaczej byłoby o tym nieco głośniej, a film trochę przepadł. Damon był fajny w Marsjaninie, no ale to nie jest oskarowa kreacja. Ciekawy jestem tylko tego filmu z Cranstonem, może on będzie w tym roku czarnym koniem?

NAJLEPSZY FILM

Big Short
Most szpiegów
Brooklyn
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Pokój
Spotlight

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Bryan Cranston ? Trumbo
Matt Damon ? Marsjanin
Leonardo DiCaprio ? Zjawa
Michael Fassbender ? Steve Jobs
Eddie Redmayne ? Dziewczyna z portretu
 
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Christian Bale ? Big Short
Tom Hardy ? Zjawa
Mark Ruffalo ? Spotlight
Mark Rylance ? Most szpiegów
Sylvester Stallone ? Creed

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Cate Blanchett ? Carol
Brie Larson ? Room
Jennifer Lawrence ? Joy
Charlotte Rampling ? 45 lat Saoirse Ronan ? Brooklyn

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jennifer Jason Leigh ? Nienawistna ósemka
Rooneyt Mara ? Carol
Rachel McAdams ? Spotlight
Alicia Vikander ? Dziewczyna z portretu
Kate Winslett ? Steve Jobs

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Anomalisa
Boy and the World
W głowie się nie mieści
Baranek Shaun
Marnie. Przyjaciółka ze snów
 
NAJLEPSZA ZDJĘCIA

Carol
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Nienawistna ósemka
Sicario

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Carol
Kopciuszek
Dziewczyna z portretu
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa

NAJLEPSZY REŻYSER

Adam McKay ? Big Short
George Miller ? Mad Max: Na drodze gniewu
Alejandro G. Innaritu ? Zjawa
Tom McCarthy  ? Spotlight
Lenny Abrahamson ? Room

NAJLEPSZY DOKUMENT

Amy
Cartel Land
Scena ciszy
What Happened, Miss Simone?
Winter On Fire: Ukraine?s Fight for Freedom

NAJLEPSZY DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY

Buddy Team 12
Chan, beyond the lines
Claude Larzmann: Spectres of the Shaab
A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Last Day of Freedom

NAJLEPSZY MONTAŻ

Big Short
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Spotlight
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

FILM OBCOJĘZYCZNY

W objęciach węża
Krigen
Mustang
Syn Szawła
Theeb

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Mad Max: Na drodze gniewu
Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął
Zjawa
 
NAJLEPSZA MUZYKA

Thomas Newman ? Most szpiegów
Carol
Ennio Moricone ? Nienawistna ósemka
Sicario
John Williams ? Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

PIOSENKA

Pięćdziesiąt twarzy Greya
Racing Extinction
Młodość
Hunting Ground
Spectre

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Most szpiegów
Dziewczyan z portretu
Mad Max: Na drozde gniewu
Marsjanin
Zjawa

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Niedźwiedzia opowieść
Prologue
Sanjay?s Super Team
Nie możemy żyć bez kosmosu
World of Tomorrow

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

Ave Maria
Alles wird gut
Shok
Stutterer
 
NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

Marsjanin
Zjawa
Most szpiegów
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
Mad Max: Na drodze gniewu

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Sicario
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Ex Machina
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
 
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Big Short
Brooklyn
Carol
Marsjanin
Room

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Most szpiegów
Ex-Machina
Inside Out
Spotlight
Straight Outta Compton
: Odp: Oscary
: Misiakk January 14, 2016, 16:14:48
Nie interesuje się oskarami, ale cieszyłbym się jakby najlepszy krótkometrażowy film animowany wygrał Sanjay's Super Team co to w Polsce został ocenzurowany przez widzów i wycięty z kin, bo rodzicom przeszkadzały inne kultury.
: Odp: Oscary
: Alexej January 14, 2016, 16:23:28
@Misiakk
Pierwsze słyszę, ale z tego co pogooglałem to chyba wcale nie chodziło o inne kultury.

http://www.lubin.pl/aktualnosci,39573.html (http://www.lubin.pl/aktualnosci,39573.html)
: Odp: Oscary
: Misiakk January 14, 2016, 16:34:58
No tylko w Polsce dzieci boją się walk superbohaterów z innych kultur ;D
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 15, 2016, 10:40:55
"Horror dla małych serduszek"  ;D  ;D  ;D
: Odp: Oscary
: abc January 15, 2016, 11:04:01
Mam nadzieję, że najlepszy montaż i charakteryzacja przypadnie Mad Maksowi. No i najlepszy montaż dźwięku. Junkie XL.
: Odp: Oscary
: quong January 15, 2016, 14:05:48
Dla mnie Mad Max z aż tyloma nominacjami to jakaś pomyłka. No dobra, techniczne rzeczy jeszcze spoko, ale come on! Najlepszy film? Chyba tylko dla tego, że grała tam Theron z Hardym bo przecież ten film niczym wybitnym się nie wyróżnia.
: Odp: Oscary
: maxplastic January 15, 2016, 14:21:15
Skoro Władca Pierścieni i Avatar mogły być nominowane, ten pierwszy wygrywał, drugi dostał Złotego Globa - może być i Mad Max. Bajkę o niebieskich ludzikach biję na głowę sześć razy. To jest po prostu niesamowita orgia wizualna, która trzyma w napięciu przez cały film. To prawda, że scenariusz nie jest zbyt rozbudowany, a aktorstwo minimalistyczne, mówiąc ogólnie, ale myślę że ten film zasłużył. Bardziej niż taki Marsjanin i Most Szpiegów. Spielberg ostatnio dostał nominację za Lincolna i Konia wojny, zwłaszcza to drugie było totalnym nieporozumieniem.

Poza tym jestem pewien, że Mad Max nie wygra, ale nie zdziwiłoby mnie to i nawet bym się ucieszył. Na razie moim faworytem jest Big short, ale jeszcze nie widziałem Zjawy, którą tak chwalą.
: Odp: Oscary
: Screwball January 15, 2016, 14:29:28
Po Koniu Wojny podobno nawet konie dostawały raka.

pozdr
: Odp: Oscary
: Simplex January 15, 2016, 14:31:09
Poznałem słowo "snub":
http://deadline.com/2016/01/oscar-nominations-2016-snubs-surprises-ridley-scott-steven-spielberg-star-wars-1201682484/ (http://deadline.com/2016/01/oscar-nominations-2016-snubs-surprises-ridley-scott-steven-spielberg-star-wars-1201682484/)
: Odp: Oscary
: okoo January 15, 2016, 14:48:57
Dla mnie Mad Max z aż tyloma nominacjami to jakaś pomyłka.

http://www.youtube.com/watch?v=i8TgxxmGAgE#ws (http://www.youtube.com/watch?v=i8TgxxmGAgE#ws)

madmax ftw!
#teammadmax
(http://41.media.tumblr.com/f605ab5af2e6db28d46e41041f35cc6b/tumblr_npbrfvjg031uqiglko1_500.jpg)
: Odp: Oscary
: abc January 20, 2016, 21:09:03
BRAWO LEO!!!

(https://media.giphy.com/media/VXVJRMZNV1msU/giphy.gif)
: Odp: Oscary
: maxplastic January 20, 2016, 23:37:42
(https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12509757_10154413863626840_6230116951277015052_n.jpg?oh=f37a186276825dbc31f6b12cace979d4&oe=5730A7D5)
: Odp: Oscary
: Screwball January 26, 2016, 18:46:09
(https://media.giphy.com/media/xTcnTaimQ1kWv4PnCE/giphy.gif)
: Odp: Oscary
: Screwball February 28, 2016, 19:12:58
Dobra, czas najwyższy wrzucić swoje typy (rozdanie dzisiaj w nocy). Niektóre kategorie wyciąłem, albo nie widziałem tych filmów w większości (krótkie metraże), albo to te abstrakcyjne w stylu najlepsza piosenka (what year is it?).

NAJLEPSZY FILM - dla mnie najlepsze, najbardziej wartościowe filmy z tego zestawienia to zdecydowanie Big Short i Pokój, no ale wiadomo jakie jest ciśnienie na Zjawę, a do tego trzeba pamiętać, że te nagrody dają filmowcy, którzy mocno jarali się realizacją tej produkcji.

Big Short
Most szpiegów
Brooklyn
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Pokój
Spotlight

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY - tak jak wcześniej wspominałem, to nie jest jakaś superwybitna rola DiCaprio, no ale ciśnienie+brak mocnej konkurencji=oscar. Inaczej będzie to duża niespodzianka (na którą po cichu liczę).

Bryan Cranston ? Trumbo
Matt Damon ? Marsjanin
Leonardo DiCaprio ? Zjawa
Michael Fassbender ? Steve Jobs
Eddie Redmayne ? Dziewczyna z portretu
 
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY - ciężko wybrać, też nie ma żadnej faktycznie wybitnej roli, ale Bale znowu pokazał że nie jest Bale'm, tylko postacią, którą gra. Chciałbym jednak, żeby statuetkę otrzymał Stallone, bardziej symbolicznie, akurat mija prawie 40 lat od jego pierwszego (i jedynego) Oscara.

Christian Bale ? Big Short
Tom Hardy ? Zjawa
Mark Ruffalo ? Spotlight
Mark Rylance ? Most szpiegów
Sylvester Stallone ? Creed

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA - Nie widziałem Carol, ale podobno Blanchett dała tam radę.

Cate Blanchett ? Carol
Brie Larson ? Room
Jennifer Lawrence ? Joy
Charlotte Rampling ? 45 lat Saoirse Ronan ? Brooklyn

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA - Leigh zagrała mocno niekobiecą, odpychającą rolę, jedyna która zapada w pamięć (chociaż nie widziałem wszystkiego)

Jennifer Jason Leigh ? Nienawistna ósemka
Rooneyt Mara ? Carol
Rachel McAdams ? Spotlight
Alicia Vikander ? Dziewczyna z portretu
Kate Winslett ? Steve Jobs

NAJLEPSZA ZDJĘCIA - nie ma szans, żeby Lubezki nie dostał za Zjawę.

Carol
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Nienawistna ósemka
Sicario

NAJLEPSZE KOSTIUMY - tu dylemat między Maxem, a Zjawą, ale Max mógłby coś dostać też, więc może tutaj?

Carol
Kopciuszek
Dziewczyna z portretu
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa

NAJLEPSZY REŻYSER - tu raczej pokryje się z najlepszym filmem, czyli Zjawa.

Adam McKay ? Big Short
George Miller ? Mad Max: Na drodze gniewu
Alejandro G. Innaritu ? Zjawa
Tom McCarthy  ? Spotlight
Lenny Abrahamson ? Room

NAJLEPSZY DOKUMENT - widziałem tylko Amy i Cartel Land, obstawiam ten pierwszy.

Amy
Cartel Land
Scena ciszy
What Happened, Miss Simone?
Winter On Fire: Ukraine?s Fight for Freedom

NAJLEPSZY MONTAŻ - Big Short pewnie będzie wielkim przegranym, no ale może coś tam mu skapnie.

Big Short
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Spotlight
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA - tu też raczej Zjawa wygrywa

Mad Max: Na drodze gniewu
Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął
Zjawa
 
NAJLEPSZA MUZYKA - Tarantino też mógłby coś tam zgarnąć ;)

Thomas Newman ? Most szpiegów
Carol
Ennio Moricone ? Nienawistna ósemka
Sicario
John Williams ? Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA - było kilka naprawdę ślicznych kadrów w Mad Maxie

Most szpiegów
Dziewczyan z portretu
Mad Max: Na drozde gniewu
Marsjanin
Zjawa

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE - tu trochę dylemat, bo czy wybrać typowo komercyjne pew-pew Star Warsów, praktyczne efekty Mad Maxa, czy subtelne Zjawy? Stawiam, że zostaną docenione te praktyczne.

Ex Machina
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
 
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY - zdecydowanie Big Short

Big Short
Brooklyn
Carol
Marsjanin
Room

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY - tutaj chyba Spotlight nie ma konkurencji

Most szpiegów
Ex-Machina
Inside Out
Spotlight
Straight Outta Compton
: Odp: Oscary
: SinfulScholar February 28, 2016, 23:19:27
dajcie proszę jakieś linki jak znajdziecie porządne streamy. najlepiej ten z canal+
: Odp: Oscary
: Orson. February 28, 2016, 23:53:07
Widziałem tylko jeden film ("Zjawa") a taka sytuacja zdarza mi sie pierwszy raz od lat. Nie wiem jak konkurenci, pewne jest jednak, że Leo miał lepsze role. No ale jak dostanie to dramatu nie będzie bo wypadł bardzo dobrze.
: Odp: Oscary
: Futrzak February 29, 2016, 00:54:21
Myślę, że "Pokój" może zgarnąć "Zjawie" statuetkę sprzed nosa, niesamowicie mocno emocjonalny film, przynajmniej dla mnie. Najbardziej wyrównana stawka jest, jak dla mnie, w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy", tam nagrodę mogą zgarnąć wszyscy.
: Odp: Oscary
: maxplastic February 29, 2016, 02:19:55
FILM


Najbardziej trzymam kciuki za Big Short, ale jeśli wygra Zjawa czy Spotlight to się nie obrażę. Nie ma wyraźnych faworytów i wybitnych filmów. Tylko nie Pokój.


AKTOR PIERWSZOPLANOWY


Wygra Leo i życzę mu tej nagrody kiedyś, ale teraz widziałbym Fassbendera.


AKTORKA PIERWSZOPLANOWA


Jako, że w ogóle nie przemówił do mnie Pokój to nie mam faworytów, widziałem poza tym tylko Carol i Cate Blanchett. Nie wygra, ale cieszyłbym się.


AKTOR DRUGOPLANOWY


Hardy lub Ruffalo.


AKTORKA DRUGOPLANOWA


Kate Winslet. To też moje osobiste preferencje, podobnie jak z Cate, kocham je.


REŻYSER


Tak naprawdę jest mi tu wszystko jedno, myślę że fajnie byłoby docenić Millera, nie obrażę się za nikogo.


SCENARIUSZE ORYGINALNY I ADAPTOWANY


Myślę, że Spotlight i zdecydowanie Big Short.


ZDJĘCIA oczywiście Lubezki, reszta mało mnie interesuje lub nie mam pojęcia.
: Odp: Oscary
: maxplastic February 29, 2016, 05:52:10
Gala jeszcze się nie skończyła, zostało ok pół godziny, ale muszę napisać, że jest to najgorsza ceremonia, jaką oglądałem, a robię to od 10 lat. Chcieli trochę rozluźnić atmosferę, bo zarzuca im się powagę i sztywność, jednak wyszła totalna żenada. Chris Rock, który po prostu non stop gadał o czarnych, były jakieś wstawki, filmiki na ten temat. Szefowie Akademii chyba przejęli się krytyką i pozwolili mu na totalnie pójście po bandzie, bo niektóre teksty były dość mocne. Ten wstępniak jeszcze przejdzie, takie rozliczenie. Potem jednak przy każdym swoim wejściu coś pokazywał. Pewnie wszyscy wolni czarni aktorzy i muzycy prezentowali nagrody. Ogólnie decyzje obsadowe prezenterów były nawet gorsze niż ministrów w naszym rządzie, a to już coś. Przede wszystkim wiele kreowało tragiczne i żenujące nieporozumienia.

- kretyński komik Louis CK prezentuje nominowanych do dokumentów krótkometrażowych, mówiąc że Ci ludzie mają chwilę sławy, ale potem wrócą swoimi Hondami Civic do gównianych mieszkań, w których będą bali się trzymać statuetkę, bo to najcenniejsza rzecz, jaką w życiu dostali. Potem wychodzi kobieta, która nakręciła film o morderstwach w Pakistanie lub o czymś takim i opowiada o tym. To jest po prostu smutne.
- Koreańczyk, znany głównie z GI Joe i RED 2 prezentuje nagrodę dla Syna Szawła, filmu o Holokauście...
- WICEPREZYDENT USA Joe Biden prezentuje wykonanie piosenki Lady Gagi, która rzekomo jest jego "przyjaciółką"...
- Ali G za coś tam, już nie pamiętam, ale też dość ważnego.
- w kategorii animacji były scenki z Minionkami i postaciami z Toy Story, które niby to czytały nominacje i się wygłupiały. To jeszcze nie takie najgorsze, ale ja nie czułbym się doceniony
- Chris Rock zapowiedział jakieś nastoletnie harcerki, w tym chyba jego córki, które zaczęły prowadzić ustawione sprzedawanie ciasteczek. Rok temu Samsung zapłacił 20 mln za selfie, ciekawe ile teraz producent ciastek...
- na scenę wytoczył się R2D2, ten nowy droid i C3PO, który zaczął robić gejowskie żarty pod adresem Johna Williamsa...
- Jacob Tremblay, ten dzieciak z Room i jeszcze jeden, prezentują coś i dostają do powiedzenia żart, że rozmiar nie ma znaczenia...najpierw Rock podstawia im pudełka, żeby sięgali do mikrofonów...
: Odp: Oscary
: Screwball February 29, 2016, 07:03:38
Ja klasycznie przespałem, żeby sobie obejrzeć dzisiaj highlightsy ;) Natomiast wracając do samych nagród, na pewno Spotlight to jednak spora niespodzianka z najważniejszym Oscarem, w sumie oni są tam wyczuleni na te tematy i uznaję, że to nieco nagroda "polityczna", bo pomimo że to jest dobry film, to były tutaj zdecydowanie lepsze i ważniejsze. Druga niespodzianka to Mark Rylance, ale faktycznie to była fajna rola w Moście Szpiegów, właściwie dopiero jak zobaczyłem jak ten facet wygląda to mi się to przypomniało ;) Z babkami klasycznie mi nie poszło. Fajnie, że Max dostał tyle nagród. Ogólnie trafiłem 8 strzałów na 15, w zeszłym roku chyba lepiej mi poszło :/

NAJLEPSZY FILM - dla mnie najlepsze, najbardziej wartościowe filmy z tego zestawienia to zdecydowanie Big Short i Pokój, no ale wiadomo jakie jest ciśnienie na Zjawę, a do tego trzeba pamiętać, że te nagrody dają filmowcy, którzy mocno jarali się realizacją tej produkcji.

Big Short
Most szpiegów
Brooklyn
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Pokój
Spotlight

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY - tak jak wcześniej wspominałem, to nie jest jakaś superwybitna rola DiCaprio, no ale ciśnienie+brak mocnej konkurencji=oscar. Inaczej będzie to duża niespodzianka (na którą po cichu liczę).

Bryan Cranston ? Trumbo
Matt Damon ? Marsjanin
Leonardo DiCaprio ? Zjawa
Michael Fassbender ? Steve Jobs
Eddie Redmayne ? Dziewczyna z portretu
 
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY - ciężko wybrać, też nie ma żadnej faktycznie wybitnej roli, ale Bale znowu pokazał że nie jest Bale'm, tylko postacią, którą gra. Chciałbym jednak, żeby statuetkę otrzymał Stallone, bardziej symbolicznie, akurat mija prawie 40 lat od jego pierwszego (i jedynego) Oscara.

Christian Bale ? Big Short
Tom Hardy ? Zjawa
Mark Ruffalo ? Spotlight
Mark Rylance ? Most szpiegów
Sylvester Stallone ? Creed

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA - Nie widziałem Carol, ale podobno Blanchett dała tam radę.

Cate Blanchett ? Carol
Brie Larson ? Room
Jennifer Lawrence ? Joy
Charlotte Rampling ? 45 lat
Saoirse Ronan ? Brooklyn

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA - Leigh zagrała mocno niekobiecą, odpychającą rolę, jedyna która zapada w pamięć (chociaż nie widziałem wszystkiego)

Jennifer Jason Leigh ? Nienawistna ósemka
Rooneyt Mara ? Carol
Rachel McAdams ? Spotlight
Alicia Vikander ? Dziewczyna z portretu
Kate Winslett ? Steve Jobs

NAJLEPSZA ZDJĘCIA - nie ma szans, żeby Lubezki nie dostał za Zjawę.

Carol
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Nienawistna ósemka
Sicario

NAJLEPSZE KOSTIUMY - tu dylemat między Maxem, a Zjawą, ale Max mógłby coś dostać też, więc może tutaj?

Carol
Kopciuszek
Dziewczyna z portretu
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa

NAJLEPSZY REŻYSER - tu raczej pokryje się z najlepszym filmem, czyli Zjawa.

Adam McKay ? Big Short
George Miller ? Mad Max: Na drodze gniewu
Alejandro G. Innaritu ? Zjawa
Tom McCarthy  ? Spotlight
Lenny Abrahamson ? Room

NAJLEPSZY DOKUMENT - widziałem tylko Amy i Cartel Land, obstawiam ten pierwszy.

Amy
Cartel Land
Scena ciszy
What Happened, Miss Simone?
Winter On Fire: Ukraine?s Fight for Freedom

NAJLEPSZY MONTAŻ - Big Short pewnie będzie wielkim przegranym, no ale może coś tam mu skapnie.

Big Short
Mad Max: Na drodze gniewu
Zjawa
Spotlight
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA - tu też raczej Zjawa wygrywa

Mad Max: Na drodze gniewu
Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął
Zjawa
 
NAJLEPSZA MUZYKA - Tarantino też mógłby coś tam zgarnąć ;)

Thomas Newman ? Most szpiegów
Carol
Ennio Moricone ? Nienawistna ósemka
Sicario
John Williams ? Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA - było kilka naprawdę ślicznych kadrów w Mad Maxie

Most szpiegów
Dziewczyan z portretu
Mad Max: Na drozde gniewu
Marsjanin
Zjawa

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE - tu trochę dylemat, bo czy wybrać typowo komercyjne pew-pew Star Warsów, praktyczne efekty Mad Maxa, czy subtelne Zjawy? Stawiam, że zostaną docenione te praktyczne.

Ex Machina
Mad Max: Na drodze gniewu
Marsjanin
Zjawa
Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
 
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY - zdecydowanie Big Short

Big Short
Brooklyn
Carol
Marsjanin
Room

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY - tutaj chyba Spotlight nie ma konkurencji

Most szpiegów
Ex-Machina
Inside Out
Spotlight
Straight Outta Compton

: Odp: Oscary
: Irreversible February 29, 2016, 10:10:14
Generalnie nie bylem daleki od 5tki w totka.

Film: Spotlight - weszlo
Aktor: Di Caprio - weszlo (stawialem na caloksztalt, ta rola mi sie srednio podobala - nie jest to wina aktora) 
Aktorka: Brie Larson - weszlo (swietna rola)
Aktor kat B: Mark Rylance - weszlo (Roky byl swietny, jak na R...)
Aktorka kat. B: Nie widzialem wiekszosci nominowanych, wybor byl miedzy Jennifer Jason a Rachel McAdams. Zwyciezczyni gratuluje, choc nie znam filmu i nie podejme sie ocenie.

Kwestia pozostalych nagrod jest dla mnie raczej malo istotna, dlatego tez rozbawil mnie dzisiaj naglowek w jednej z gazet: Mad Max zbiera najwiecej! Niby prawda, ale w kategoriach, ktore nikogo :)
: Odp: Oscary
: Screwball February 29, 2016, 10:15:14
Co do aktorki drugoplanowej, to film ledwo obejrzałem, ale na Alicie Vikander to mogę patrzeć godzinami <3

(http://1.fwcdn.pl/ph/52/81/695281/593119.1.jpg)

Zastanawiam się, czy ona nie ma słowiańskich korzeni (poza szwedzkimi).

pozdr
: Odp: Oscary
: SzczwanyGapa February 29, 2016, 10:26:38
Kwestia pozostalych nagrod jest dla mnie raczej malo istotna, dlatego tez rozbawil mnie dzisiaj naglowek w jednej z gazet: Mad Max zbiera najwiecej! Niby prawda, ale w kategoriach, ktore nikogo :)

Najlepszy montaż
Najlepszy dźwięk
Najlepszy montaż dźwięku
Najlepsza scenografia
Najlepsza charakteryzacja
Najlepsze kostiumy

Faktycznie nikogo kategorie ::)
Dla mnie bomba, bo na te Oscary Mad Max w pełni zasłużył.
: Odp: Oscary
: Irreversible February 29, 2016, 10:43:15
@Screwball

No ale Twoim zdaniem zasluzyla czy nie? 
Jak wspomnialem, filmu nie widzialem a aktorki tez raczej 'nie znam' (w sensie, jak cos z nia widzialem to 'mimochodem' - nie sledze jej rol). Natomiast biorac pod uwage ile osob o niej wspomina tu i tam (nawet w giereczkowych podcastach) zaczynam sie zastanawiac czy to uroda czy talent?

PS. W takich sytuacjach zawsze mi sie kojarzy genialna rola Di Caprio w 'Co Gryzie Gilberta Grape', finalnie bez oskara. Natomiast taka gwiazda/celebrytka zbiera czasem swojego pierwszego oskara prawie tylko za popularnosc i kasowosc filmu, w ktorych gra.

Mad Max zbiera najwiecej! Niby prawda, ale w kategoriach, ktore nikogo :)
Najlepszy montaż
Najlepszy dźwięk
Najlepszy montaż dźwięku
Najlepsza scenografia
Najlepsza charakteryzacja
Najlepsze kostiumy

Faktycznie nikogo kategorie ::)
Dla mnie bomba, bo na te Oscary Mad Max w pełni zasłużył.

Nie twierdze, ze nie mozna sie dobrze bawic na Mad Maxie. W swoich kategoriach pewnie i zasluzyl, mnie tylko rozbawily ochy, achy tak jakby te kategorie byly najwazniejsze. Ja patrze na Mad Maxa tak: W kazdej z pieciu glownych kategorii (aktorzy + film) oraz w scenariuszu jest daleko w tyle za przecietnymi tytulami - hiperbola ;) Dlatego tez, z czystym sumieniem moge sie przyznac, ze sie osobiscie wynudzilem - lepiej wspominam stare Maxy (widzialem lata temu, moze to juz sentyment starosci sie odzywa).
Do mnie takie kino nie przemawia.
: Odp: Oscary
: Screwball February 29, 2016, 10:50:05
Irreversible ma rację, to są nagrody uważane powszechnie za "techniczne", mniej ważne, pewnie niesłusznie, no ale trzeba z tym handlować. A przy okazji:

(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/12804899_10154088088094367_5745698382788067715_n.jpg?oh=42f033576ce0c6c407b4549b16a9265c&oe=576D12A7)

@Screwball

No ale Twoim zdaniem zasluzyla czy nie? 
Jak wspomnialem, filmu nie widzialem a aktorki tez raczej 'nie znam' (w sensie, jak cos z nia widzialem to 'mimochodem' - nie sledze jej rol). Natomiast biorac pod uwage ile osob o niej wspomina tu i tam (nawet w giereczkowych podcastach) zaczynam sie zastanawiac czy to uroda czy talent?

PS. W takich sytuacjach zawsze mi sie kojarzy genialna rola Di Caprio w 'Co Gryzie Gilberta Grape', finalnie bez oskara. Natomiast taka gwiazda/celebrytka zbiera czasem swojego pierwszego oskara prawie tylko za popularnosc i kasowosc filmu, w ktorych gra.

Ja niestety nie trawię typowo kobiecych filmów typu Brooklyn czy Danish Girl (Carol nie widziałem, ale zwyczajnie boje się, że znowu będę wył podczas seansu), w tym drugim Redmayne mnie zwyczajnie irytował, natomiast Vikander była faktycznie przyjemnym kontrastem, no ale tak jak pisałem, wystarczy mi, że na nią patrzę ;) Natomiast obstawiałem Jennifer Jason Leigh, bo to była fajna, mocna i bardzo oryginalna, łamiąca kobiece stereotypy rola.

pozdr
: Odp: Oscary
: Misiakk February 29, 2016, 11:09:29
W najlepszym filmie jest nawet polski akcent. Poznań w napisach na końcu ;D Ciekaw jestem jak ta wiadomość się u nas przyjmie, skoro np pani premier twierdziła, że takiej idzie nie należał się oskar, bo nie promuje Polski. A teraz bulą na jakieś rydzyki a tu takie coś dostaje najważniejszą nagrodę.
: Odp: Oscary
: Emiel February 29, 2016, 11:14:16
A przy okazji:

(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/12804899_10154088088094367_5745698382788067715_n.jpg?oh=42f033576ce0c6c407b4549b16a9265c&oe=576D12A7)
Słusznie :).
: Odp: Oscary
: Simplex February 29, 2016, 11:14:30
W najlepszym filmie jest nawet polski akcent. Poznań w napisach na końcu ;D Ciekaw jestem jak ta wiadomość się u nas przyjmie, skoro np pani premier twierdziła, że takiej idzie nie należał się oskar, bo nie promuje Polski. A teraz bulą na jakieś rydzyki a tu takie coś dostaje najważniejszą nagrodę.
Nagrodę dostaje obrzydliwy film szkalujący dobre imię Bostonu!
: Odp: Oscary
: SzczwanyGapa February 29, 2016, 11:16:04
Ja patrze na Mad Maxa tak: W kazdej z pieciu glownych kategorii (aktorzy + film) oraz w scenariuszu jest daleko w tyle za przecietnymi tytulami - hiperbola ;)
Tu się zgodzę. W najważniejszych, jakby nie patrzeć, kategoriach Mad Max był tylko dobry albo przeciętny. Od strony technicznej to jest arcydzieło.
Ty się wynudziłeś, ja bawiłem się świetnie. Ot gusta, guściki :)
: Odp: Oscary
: Emiel February 29, 2016, 11:20:01
Ja tam bym mu chyba dał za reżyserię, ale to tylko moja opinia. Zresztą się w sumie zgadzam, poza piosenką :D.
: Odp: Oscary
: Screwball February 29, 2016, 11:33:33
Mad Max rewelacyjne kino rozrywkowe - mamy to omówione.

pozdr
: Odp: Oscary
: SinfulScholar February 29, 2016, 12:09:38
Zgadzam sie w pełni z maxplastic. Ja po tej ceremonii stalem sie rasistą. Te żarty byly żenujące...
: Odp: Oscary
: Orson. February 29, 2016, 12:13:44
Czym się różni Chelsea od Di Caprio?


Oscary to smutna sprawa. Nagroda w ogromnej mierze biznesowa, sposób głosowania też śmieszny (czytałem wywiad w śp Filmie z jednym z producentów, facet powiedział, że nie ma czasu na oglądanie filmów, oddaje swój głos zonie bo ona coś tam kojarzy), dajemy się jednak wszyscy w ten cyrk wciągać z łatwością
: Odp: Oscary
: Misiakk February 29, 2016, 14:31:31
Cisek z After the Credits komentuje oskary.
http://tvn24bis.pl/otwarcie-dnia,116,m/dicaprio-doczekal-sie-wielkiej-chwili-oscary-rozdane,623377.html (http://tvn24bis.pl/otwarcie-dnia,116,m/dicaprio-doczekal-sie-wielkiej-chwili-oscary-rozdane,623377.html)
: Odp: Oscary
: Fredosław February 29, 2016, 15:28:12
Co roku ludzie narzekają jaka jest beznadziejna ta ceremonia, jakie to nudne i obchodzi tylko emerytów w Ameryce. A ja co roku oglądam i się dobrze bawię, przewijam sobie tylko większość podziękowań i niefajne piosenki. W tym roku to jednak była naprawdę kupa, głównie dzięki fatalnemu prowadzącemu i temu ciągłemu jęczeniu o murzynach, to było niesmaczne i zwyczajnie nudne. Wszystkie żarty nieśmieszne. Coś tam Luis CK i Sacha Baron Cohen próbowali, ale prowadzący to dziesięć metrów mułu. Takie spektakle mogą z tolerancyjnego człowieka zrobić rasistę. Najgorsza ceremonia jaką oglądałem, a oglądam regularnie od kilkunastu lat. Do samych nagród nie mam zastrzeżeń.

Na pociesznie mam świadomość że Dahman z fanstasmagierii dostał piany na ustach kiedy Dicaprio wspomniał o zmianie klimatu ;)
: Odp: Oscary
: Jay February 29, 2016, 15:40:54
Chris Rock byl smieszny, ale lata temu, niestety. Jak sie pamieta lata z Billym Crystalem to ostatnie wypadaja dosc slabo:O Kurde, nawet Hugh Jackman przeciez zamiotl, ze o Steve'ie Martinie nie wspomne.
: Odp: Oscary
: Screwball March 01, 2016, 10:19:32
(https://media.giphy.com/media/xT9DPrZ4iEj2Jb6PXa/giphy.gif)
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 24, 2017, 08:38:18
Ej, czy są już znane nominacje do oscarów? nic mi się nie rzuciło w oczy w mediach a w sumie został do nic miesiąc. macie jakieś swoje typy?
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 09:30:07
Dziś ok 14 naszego czasu
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 09:30:28
Dzisiaj będą nominacje (ninjd). La La Land bankowo winner roku, to mogę wam powiedzieć już teraz :)

pozdr
: Odp: Oscary
: draak January 24, 2017, 09:31:09
Myslicie, ze Leo w końcu dostanie Oscara?
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 09:35:42
Nie.

Jeszcze w temacie, nie widziałem Manchester by the Sea i nie wiem czy zobaczę, ponieważ premiera byla w piątek i nigdzie tego nie grają. W Poznaniu. Miescie z tysiącem kin :( U was gdzies to grają? Poza tym chciałbym jeszcze zobaczyć Moonlight, chociaż trochę mi to wygląda na "żeby nie było znowu tak biało na Oskarach".

pozdr
: Odp: Oscary
: Beland January 24, 2017, 09:46:44
Dzisiaj będą nominacje (ninjd). La La Land bankowo winner roku, to mogę wam powiedzieć już teraz :)

pozdr

Prawdopodobnie tak, ale wolalbym zeby wygral "Manchester by the Sea".
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 09:48:39
No ja wolałbym to obejrzeć :(
: Odp: Oscary
: Beland January 24, 2017, 10:03:52
To on nie mial premiery ostatnio w PL?
: Odp: Oscary
: Emiel January 24, 2017, 10:05:11
Idź do kina, u nas grają :).
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 10:09:54
To on nie mial premiery ostatnio w PL?

Przeczytaj co wyżej napisałem.

pozdr
: Odp: Oscary
: Beland January 24, 2017, 10:19:34
Nie doczytalem, moj blad.
W Muzie bedzie dopiero w polowie lutego wiec bedziesz mial okazje zobaczyc z lekkim obsuwem.
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 24, 2017, 10:43:32
przed oskarami z zeszłego roku miałem ogarnięte jakieś 50% wszystkich, nominowanych filmów. teraz jak czytam Waszą dyskusję okazuję się, że o żadnym tytule nawet nie słyszałem, a co dopiero oglądałem. po nominacjach będzie miesiąc nadrabiania :)
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 11:15:16
Manchester by the sea miał premierę w 10 kinach w Polsce albo coś takiego. Dystrybutor dał totalnego ciała, ale tak to jest jak się za to zabiera wielka firma od blockbusterów i ma to w pompie. W niektórych miastach będzie w połowie lutego, jak napisano. Ja widziałem wczoraj. Bardzo dobry film, ale jednak dla mnie to nie jest 10/10, a takie ma głównie oceny. Affleck naprawdę bardzo dobry, dialogi, ciekawy, poruszający, ale nie tak bardzo jak czytałem. Choć to pewnie problem ze mną, myślę że kiedyś mógł mnie bardziej ruszyć.

PS. Blue niech nie ogląda...

Na Moonlight chyba pójdę jutro, jest przepremiera. Od piątku Toni Erdmann i Elle. Dzieje się.
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 11:19:01
Z tego co już było i raczej będzie miało jakies nominacje to warto sprawdzić Nocturnal Animals, Hell or High Water, Lion, Arrival (no i La La Land oczywiscie), natomiast z tego co już było i nie warto oglądać to Hacksaw Ridge i Boska Florence (ten drugi od biedy można, ale uważam, że to nie jest zbyt dobra ekranizacja). Możliwe, że Lobster dostanie też jakas nominację, ale nie widziałem (podobno spoko).

pozdr

ps. dzięki max za info, mega słabo, myslalem ze to zobaczę już teraz :/
: Odp: Oscary
: srekal34 January 24, 2017, 11:58:25
Moim zdaniem Hicksaw Ridge warto obejrzeć, z kolei Nocturnal animals to taka piękna wizualnie wydmuszka. Doceniam zdjęcia i ogólną estetykę przekazu, jednak film nie spełnia podstawowego założenia thrillera - nie trzyma w napięciu przez końcowe 2/3 filmu
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 12:01:32
No bo to nie jest do końca thriller. Natomiast Hacksaw Ridge to łzawy, kiczowaty klocek o siusiumajtku co mu bozia kazała ludzi zrzucać z urwiska.

pozdr
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 13:00:32
Gibsona nie widziałem, bo zwiastuny zapowiadały dokładnie taki film, jaki opisał Screwball. Czasem nie mam nic przeciwko odrobinie patosu, amerykańskiej flagi itd, ale to zapowiadało się ckliwie do wyrzygania. Poza tym nie lubię Garfielda. Podobnie miałem z Lionem, ale tu mam niechęć do tematów hinduskich. Jak widzę jakiegoś Slumdoga, Hotel Marigold albo coś w tej scenerii to od razu wyłączam. Zwierzęta nocy trochę rozczarowały, faktycznie nie było to tak mocne i szokujące, jak czytałem w niektórych recenzjach. Nie widziałem Florence, ale nie sądze abym dużo stracił.
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 13:27:55
Lion nie jest jakims wielkim dziełem, ale pierwsza częsc filmu jest dosyć wstrząsająca i naprawdę swietnie nakręcona. Na pewno o wiele bardziej warto to obejrzeć od tego gibsonowego machania gwieździstym sztandarkiem.

pozdr
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 15:01:52
Z tego co już było i raczej będzie miało jakies nominacje to warto sprawdzić Nocturnal Animals, Hell or High Water, Lion, Arrival (no i La La Land oczywiscie), natomiast z tego co już było i nie warto oglądać to Hacksaw Ridge i Boska Florence (ten drugi od biedy można, ale uważam, że to nie jest zbyt dobra ekranizacja). Możliwe, że Lobster dostanie też jakas nominację, ale nie widziałem (podobno spoko).

pozdr

ps. dzięki max za info, mega słabo, myslalem ze to zobaczę już teraz :/

Jest lista, wszystko co wspomniałem wyżej się załapało, no i faworyt to oczywiscie La La Land.

FILM:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Ukryte działania
    Lion. Droga do domu
    Moonlight
    Fences
    Aż do piekła
    La La Land
    Manchester by the Sea

AKTOR:

    Casey Affleck (Manchester by the Sea)
    Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
    Ryan Gosling (La La Land)
    Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
    Denzel Washington (Fences)

AKTORKA:

    Isabelle Huppert (Elle)
    Ruth Negga (Loving)
    Emma Stone (La La Land)
    Natalie Portman (Jackie)
    Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

AKTOR DRUGOPLANOWY:

    Mahershala Ali, Moonlight
    Michael Shannon, Zwierzęta nocy
    Jeff Bridges, Aż do piekła
    Dev Patel, Lion. Droga do domu
    Lucas Hedges, Manchester by the Sea

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

    Viola Davis (Fences)
    Naomie Harris (Moonlight)
    Nicole Kidman (Lion)
    Octavia Spencer (Hidden Figures)
    Michelle Williams (Manchester by the Sea)

REŻYSER:

    Arrival ? Denis Villeneuve
    Hacksaw Ridge ? Mel Gibson
    La La Land ? Damien Chazelle
    Manchester by the Sea ? Kenneth Lonergan
    Moonlight ? Barry Jenkins

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

    Arrival (Eric Heisserer)
    Fences (August Wilson)
    Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)
    Lion (Luke Davies)
    Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

    Hell or High Water (Taylor Sheridan)
    La La Land (Damien Chazelle)
    The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)
    Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)
    20th Century Women (Mike Mills)

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

    Tanna
    Under Sandet
    Toni Erdmann
    Klient
    En man som heter Ove

DOKUMENT:

    Fire at Sea
    I Am Not Your Negro
    Life, Animated
    O.J.: Made in America
    13th

ANIMACJA:

    Kubo and the Two Strings (Focus Features)
    Moana (Disney)
    My Life As a Zucchini (GKIDS)
    The Red Turtle (Sony Classics)
    Zootopia (Disney)

PIOSENKA:

    ?Audition? (La La Land)
    ??Can?t Stop the Feeling!? (Trolls)
    ?City of Stars? (La La Land)
    ?The Empty Chair? (Jim: The James Foley Story)
    ?How Far I?ll Go? (Moana)

MUZYKA:

    Jackie (Micachu)
    La La Land (Justin Hurwitz)
    Lion (Dustin O?Halloran, Hauschka)
    Moonlight (Nicholas Britell)
    Passengers (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

    Arrival (Bradford Young)
    La La Land (Linus Sandgren)
    Lion (Grieg Fraser)
    Moonlight (James Laxton)
    Silence (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Aż do piekła
    La La Land
    Moonlight

EFEKTY SPECJALNE:

    Żywioł. Deepwater Horizon
    Doktor Strange
    Księga dżungli
    Kubo i dwie struny
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie

DŹWIĘK:

    Arrival
    Hacksaw Ridge
    La La Land
    Rogue One: A Star Wars Story
    13 Hours

MONTAŻ DŹWIĘKU:

    Nowy początek
    Żywioł. Deepwater Horizon
    Przełęcz ocalonych
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie
    Sully

SCENOGRAFIA:

    Arrival (Patrice Vermette)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)
    Hail Caesar
    La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)
    Passengers (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

    Allied (Joanna Johnston)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)
    Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)
    Jackie (Madeline Fontaine)
    La La Land (Mary Zophres)

CHARAKTERYZACJA:

    En man som heter Ove
    Star Trek: W nieznane
    Legion samobójców

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

    Ennemis Interieurs
    Timecode
    Silent Nights
    La Femme et la TGV
    Sing

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT:

    4.1 Miles (University of California, Berkeley)
    Extremis (f/8 Filmworks in association with Motto Pictures)
    Joe?s Violin (Lucky Two Productions)
    Watani: My Homeland (ITN Productions)
    The White Helmets (Grain Media and Violet Films)

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA:

    Blind Vaysha (National Film Board of Canada)
    Borrowed Time (Quorum Films)
    Pear Cider and Cigarettes (Massive Swerve Studios and Passion Pictures Animation)
    Pearl (Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures)
    Piper (Pixar)
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 24, 2017, 15:13:16
nie ma powidoków. skandal ;)
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 15:17:13
Zaskoczyło mnie to, że ten Lion, który na nic specjalnego się nie zapowiadał, ma chyba 6 nominacji. Może będę musiał przemęczyć Patela. Brak Amy Adams to jest smutek, a Meryl pewnie znowu z automatu, im bardziej szarżuje tym lepiej. Viggo Mortensen, Ruth Negga i ten młody z Manchesteru raczej nie byli dużymi kandydatami. Szkoda, że nie ma Korzeniowskiego, ale bardziej przez patriotyzm niż żebym jakoś specjalnie zapamiętał tę muzykę.
: Odp: Oscary
: Simplex January 24, 2017, 15:19:01
nie ma powidoków. skandal ;)
Szok, niedowierzanie ;)
: Odp: Oscary
: srekal34 January 24, 2017, 15:26:44
To co, typujemy?
Moje typy są mocno subiektywne, wręcz roszczeniowe, raczej w wiekszości wypadków sie nie sprawdzą:


FILM:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Ukryte działania
    Lion. Droga do domu
    Moonlight
    Fences
    Aż do piekła
    La La Land
    Manchester by the Sea

AKTOR:

    Casey Affleck (Manchester by the Sea)
    Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
    Ryan Gosling (La La Land)
    Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
    Denzel Washington (Fences)

AKTORKA:

    Isabelle Huppert (Elle)
    Ruth Negga (Loving)
    Emma Stone (La La Land)
    Natalie Portman (Jackie)
    Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

AKTOR DRUGOPLANOWY:

    Mahershala Ali, Moonlight
    Michael Shannon, Zwierzęta nocy
    Jeff Bridges, Aż do piekła
    Dev Patel, Lion. Droga do domu
    Lucas Hedges, Manchester by the Sea

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

    Viola Davis (Fences)
    Naomie Harris (Moonlight)
    Nicole Kidman (Lion)
    Octavia Spencer (Hidden Figures)
    Michelle Williams (Manchester by the Sea)

REŻYSER:

    Arrival ? Denis Villeneuve
    Hacksaw Ridge ? Mel Gibson
    La La Land ? Damien Chazelle
    Manchester by the Sea ? Kenneth Lonergan
    Moonlight ? Barry Jenkins

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

    Arrival (Eric Heisserer)
    Fences (August Wilson)
    Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)
    Lion (Luke Davies)
    Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

    Hell or High Water (Taylor Sheridan)
    La La Land (Damien Chazelle)
    The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)
    Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)
    20th Century Women (Mike Mills)

ANIMACJA:

    Kubo and the Two Strings (Focus Features)
    Moana (Disney)
    My Life As a Zucchini (GKIDS)
    The Red Turtle (Sony Classics)
    Zootopia (Disney)

PIOSENKA:

    ?Audition? (La La Land)
    ??Can?t Stop the Feeling!? (Trolls)
    ?City of Stars? (La La Land)
    ?The Empty Chair? (Jim: The James Foley Story)
    ?How Far I?ll Go? (Moana)

MUZYKA:

    Jackie (Micachu)
    La La Land (Justin Hurwitz)
    Lion (Dustin O?Halloran, Hauschka)
    Moonlight (Nicholas Britell)
    Passengers (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

    Arrival (Bradford Young)
    La La Land (Linus Sandgren)
    Lion (Grieg Fraser)
    Moonlight (James Laxton)
    Silence (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Aż do piekła
    La La Land
    Moonlight

EFEKTY SPECJALNE:

    Żywioł. Deepwater Horizon
    Doktor Strange
    Księga dżungli
    Kubo i dwie struny
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie

DŹWIĘK:

    Arrival
    Hacksaw Ridge
    La La Land
    Rogue One: A Star Wars Story
    13 Hours

MONTAŻ DŹWIĘKU:

    Nowy początek
    Żywioł. Deepwater Horizon
    Przełęcz ocalonych
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie
    Sully

SCENOGRAFIA:

    Arrival (Patrice Vermette)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)
    Hail Caesar
    La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)
    Passengers (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

    Allied (Joanna Johnston)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)
    Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)
    Jackie (Madeline Fontaine)
    La La Land (Mary Zophres)

Usunąłem kategorie które nikogo.  Zdaje sobie sprawę że tyle oscarów dla Arrival jest nierealne, ale mam nadzieję, że ani Moonlight, ani Lion żadnej statuetki nie dostaną.
: Odp: Oscary
: Rudy_rydz January 24, 2017, 15:30:54
Jestem prawie pewny, że Arrival dostanie statuetkę za zdjęcia. Są one przepiękne. Chociaż jeszcze nie widziałem Silence, ale to już niedługo. :)

A tak przy okazji Silence to dziwi mnie, że tylko dostał nominację za zdjęcia.

No i bardzo kibicuję Michaelowi Shannonowi bo w Nocturnal Animals zagrał świetnie. W ogóle cały film świetny. :)
: Odp: Oscary
: canto January 24, 2017, 15:38:19
nie ma powidoków. skandal ;)
Szok, niedowierzanie ;)

Z tego co słyszałem to Powidoki odpadły już na początkowej selekcji, więc o braku nominacji było wiadomo od dawna.
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 15:38:26
Trudno typować, jeśli nie widziałem wszystkich filmów i ról, mogę co najwyżej na podstawie mojej sympatii do niektórych aktorów. Więc z tych głównych kategorii na razie obstawiam La La Land, Afflecka, Bridgesa albo Shanona, Huppert lub Portman (choć nie obraziłbym się za Stone, ale chyba za mało tam pokazała), a w drugim planie to nie mam pojęcia - pewnie Davis albo Harris. Ogólnie to całym sercem obstawiam La La Land i co mi pan zrobisz? :D Wbrew pozorom to interesujące nominacje. Poza głównym kandydatem nie ma wielkich hitów, to kameralne dramaty, ale każdy wydaje się ciekawy i chce je zobaczyć.
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 15:49:47
nie ma powidoków. skandal ;)
Szok, niedowierzanie ;)

Z tego co słyszałem to Powidoki odpadły już na początkowej selekcji, więc o braku nominacji było wiadomo od dawna.

Tak, już nawet w wątku filmowym było omówione kilka tygodni temu, że odpadł już przy tej pierwszej selekcji.

Natomiast co do samej listy to też wstrzymam się zanim nie obejrzę jeszcze przynajmniej Manchester i Moonlight, natomiast wygranym ogólnym będzie La La Land. Pomijając już, że to swietny film, no to nie ma szans, żeby te wszystkie hollywoodzkie dziadki zagłosowały na cos innego ;)

pozdr
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 15:52:51
Mieszanka tytułów polskich i oryginalnych mistrzowska.
: Odp: Oscary
: Orson. January 24, 2017, 17:25:36
Musze sie zabrac za siebie. Ani jednego z tych filmów nie widziałem :(
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 17:32:10
Mieszanka tytułów polskich i oryginalnych mistrzowska.

W czym dokładnie problem?
: Odp: Oscary
: Michaelius January 24, 2017, 18:31:36
Moim zdaniem wygra Moonlight ze względu na klimat polityczny w USA bo środowisko będzie chciało pokazać środkowy palec Trumpowi.
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 20:17:19
Mieszanka tytułów polskich i oryginalnych mistrzowska.

W czym dokładnie problem?
Że ciężko to się patrzy.

Tylko oryginalne tytuły są koszerne.
: Odp: Oscary
: Misiakk January 24, 2017, 20:24:00
W zeszłym roku mało czarnych na oskarach, w tym roku nawet film o czarnych gejach. Dokumenty wyglądają spoko, sprawdzę ten o Ojeju.
: Odp: Oscary
: Screwball January 24, 2017, 20:41:04
Moim zdaniem wygra Moonlight ze względu na klimat polityczny w USA bo środowisko będzie chciało pokazać środkowy palec Trumpowi.

A co, ten film jest jakiś antytrumpowy?

pozdr
: Odp: Oscary
: maxplastic January 24, 2017, 21:06:02
Pewnie dlatego, że Trump ma być rasistą i homofobem. Jakoś nie słyszałem o tym drugim, a rasistą jest głównie muzułmańskim. Nie wiem jaki ma stosunek do czarnych.
: Odp: Oscary
: Simplex January 24, 2017, 22:02:31
Moim zdaniem wygra Moonlight ze względu na klimat polityczny w USA bo środowisko będzie chciało pokazać środkowy palec Trumpowi.

A co, ten film jest jakiś antytrumpowy?
Film jest o murzynie, wiec jak wygra, to na pewno z powodu manipulacji lobby antytrumpowego i dyktatury politpoprawności, a nie np. dlatego że jest dobry

Moonlight has received unanimous praise from critics for its acting, direction, screenplay, cinematography, subject matter and score. On Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 98%, based on 198 reviews, with an average rating of 9/10. The site's critical consensus reads, "Moonlight uses one man's story to offer a remarkable and brilliantly crafted look at lives too rarely seen in cinema."[40] On Metacritic, the film holds a score of 99 out of 100, based on 48 reviews, indicating "universal acclaim".[41] It is the second highest-rated film of the 21st century listed on the site, after Boyhood.[42]
: Odp: Oscary
: Rudy_rydz January 24, 2017, 22:16:57
No Boyhood ma 100 na MC, a jest tylko dobry, a nie jakiś wspaniały, świetny, genialny więc te oceny to o kant dupy rozbić. :)

Tak samo 12 years a slave to bdb film, a wygrał kategorię Najlepszy film mimo, że taki Dallas Buyers Club jest lepszym filmem, zwłaszcza aktorsko.

Murzyny i homoseksualizm - dwie rzeczy, które się sprzedają w Hollywood.

I jeszcze żydzi podczas II wojny światowej. :P

Dla mnie Moonlight to film zrobiony głównie pod Oscary tylko chyba nie przewidzieli, że La La Land i Manchester by the Sea będą tak silną konkurencją.
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 22:34:22
Boyhood wybitny - zrozumiesz jak dorośniesz :)

A 12 years razem z lupita to szajs.
: Odp: Oscary
: Rudy_rydz January 24, 2017, 22:39:23
Boyhood wybitny - zrozumiesz jak dorośniesz :)
Takie teksty się rzuca gdy się nie ma argumentów. :P

To fajny film o życiu, ale żeby się tym jakoś specjalnie podniecać? Nope.

Bardzo mi się w nim podobało, że był kręcony przez 12 lat i bohaterowie się nie zmieniają. Można jakby dorastać wraz z nimi. Fajny zabieg.
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 22:41:25
No właśnie i jak będziesz miał swoje bachory to zobaczysz jakie to emocje wywołuje. I jaki żal za przemijającym czasem.
: Odp: Oscary
: Rudy_rydz January 24, 2017, 22:44:38
No ale tak wygląda życie. Czas przemija->stajemy się starzy, a nasze dzieci będą żyć dalej jak umrzemy. Jednocześnie tęsknimy za tym co było i chcielibyśmy cofnąć czas, ale się nie da. Dopiero teraz się obudziłeś, że tak jest? :D
: Odp: Oscary
: Don Simon January 24, 2017, 22:47:17
No w sumie też nie wiem po co te książki piszą i filmy robią - obudzili się dopiero?
: Odp: Oscary
: Rudy_rydz January 24, 2017, 22:49:41
No ale książki czy filmy pokazują historię JAKIEJŚ rodziny, jakiś postaci, które można polubić, można się zżyć itp. Ja nie widzę nic złego w przedstawianiu prostych, życiowych historii w filmach ale to nie znaczy, że nagle je wszystkie mam wychwalać pod niebiosa bo są ŻYCIOWE.

Tak samo jak nie będę wychwalał filmów o murzynach czy o żydach tylko dlatego, że są o murzynach i żydach.
: Odp: Oscary
: Screwball January 25, 2017, 08:58:03
Don Banano chyba cie posrało z tą wybitnoscią Boyhooda. Linklater ewidentnie sobie nie poradził z masą materiału, jaką nakręcił przez te lata, w efekcie mamy przeraźliwie nudną papkę złożoną z nieciekawych, pourywanych wątków. Może na tatusiach ten dzieciowaty timelapse robi wrażenie, ale jako film to się kompletnie nie broni.

pozdr
: Odp: Oscary
: Blue__ January 25, 2017, 09:07:40
chcielibyśmy cofnąć czas
? Jeszcze nie jestem taki stary, żebym chciał czas cofać. Czasem by się może chciało na chwilkę, ale nie na stałe :P.
: Odp: Oscary
: Rolek January 25, 2017, 09:08:38
Oj tam zaraz posrało! Kino interesujące ale trochę nudne.
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 25, 2017, 09:13:35
Don Banano chyba cie posrało z tą wybitnoscią Boyhooda. Linklater ewidentnie sobie nie poradził z masą materiału, jaką nakręcił przez te lata, w efekcie mamy przeraźliwie nudną papkę złożoną z nieciekawych, pourywanych wątków. Może na tatusiach ten dzieciowaty timelapse robi wrażenie, ale jako film to się kompletnie nie broni.

pozdr

+100
: Odp: Oscary
: Don Simon January 25, 2017, 09:38:41
Idźcie lepiej oglądać Marwele.
: Odp: Oscary
: l0s r0b3rt0s January 25, 2017, 09:51:22
Niektóre Marwele są genialne! A Boyhood zwyczajnie dobry, ale bez szału :P

U mnie w tym roku tragedia - żadnego nominowanego jeszcze nie widziałem...
: Odp: Oscary
: SinfulScholar January 25, 2017, 10:05:16
Marvele też są słabe jak Boyhood :)
: Odp: Oscary
: Jay January 25, 2017, 11:18:11
Idźcie lepiej oglądać Marwele.

Dohtor Dziwago, polecam serdecznie :P Jest nominowany za efekty i w tej kategorii zdecydowanie powinna by wygrana.
: Odp: Oscary
: Acrid January 25, 2017, 11:40:51
To, że w animacji nie ma Kimi no Na wa (Your Name) to śmiech na sali.

http://www.youtube.com/watch?v=hRfHcp2GjVI#ws (http://www.youtube.com/watch?v=hRfHcp2GjVI#ws)

zamknąć te śmieszne nagrody raz na zawsze 8)
: Odp: Oscary
: Don Simon January 25, 2017, 12:08:26
Jak to obejrzeć z napisami PL?
: Odp: Oscary
: Screwball January 25, 2017, 12:15:21
Chińskie bajeczki? Który mamy rok? 97?

pozdr
: Odp: Oscary
: Acrid January 25, 2017, 12:16:14
Raczej nie idzie. Blu-ray ma premierę 30 października tego roku. Produkcja specjalnie trafiła do amerykańskich kin w 2016 aby załapać się na nominacje. Jak widać lepiej było wrzucić byle co. To najlepszy film anime od lat.

http://www.imdb.com/title/tt5311514/ (http://www.imdb.com/title/tt5311514/)
http://www.metacritic.com/movie/your-name (http://www.metacritic.com/movie/your-name)
https://myanimelist.net/anime/32281/Kimi_no_Na_wa (https://myanimelist.net/anime/32281/Kimi_no_Na_wa)
https://www.rottentomatoes.com/m/your_name_2016/ (https://www.rottentomatoes.com/m/your_name_2016/)

: Odp: Oscary
: Simplex January 25, 2017, 13:14:32
Z najlepszym anime od lat jest jeden problem.

To nadal anime.
: Odp: Oscary
: Orson. January 25, 2017, 13:28:58
Najlepsze anime to muminki. Reszta to paździerz :D

Właśnie skumałem, że widziałem jeden z filmów- to "Aż do piekla", nie skojarzyłem polskiego tytułu. To jak na razie mój faworyt ;D, ale nie no, jest naprawdę dobry. Lubię takie oszczedne kino.

Aż w szoku jestem że to twórcy słabego Sicario zrobili :)
: Odp: Oscary
: Simplex January 25, 2017, 13:35:08
Aż w szoku jestem że to twórcy słabego Sicario zrobili :)
http://imgur.com/a/SmqIU (http://imgur.com/a/SmqIU) - znowu brakuje obrazka. Wiecie co z nim zrobić.
: Odp: Oscary
: Screwball January 25, 2017, 13:37:59
Prowokacja dobra, tyle że w filmach przede wszystkim liczy się nazwisko reżysera. Reszta "twórców" ma drugorzędne znaczenie, szczególnie przy tak wyrazistych reżyserach jak Villenueve. No ale fakt, Aż do piekła i Sicario łączą nie goscie od kładzenia kabli i pchania wózka, tylko Taylor Sheridan, scenarzysta. A skoro gosciu napisał dwa filmy i dwa są swietne, to warto lukać na jego kolejne projekty, czyli Soldado (ponownie z Brolinem i del Toro, czyli tutaj mamy jeszcze większy link z Sicario) oraz Wind City, który będzie również jego debiutem reżyserskim (w obsadzie m.in. Jon Bernthal, Jeremy Renner i - uwaga - Elizabeth Olsen, tak, tak, z tych Olsenek ;) ).

pozdr
: Odp: Oscary
: maxplastic January 25, 2017, 15:41:43
https://naekranie.pl/aktualnosci/oscary-2017-szczere-plakaty-nominowanych-filmow-1595166?sen-gal-fullscreen=false&gal-0-img=0

Niektóre bardzo dobre i śmieszne, Manchester, Moonlight, Przełęcz ocalonych, La La Land.
: Odp: Oscary
: Screwball February 26, 2017, 16:12:17
Odkopuję, bo dzisiaj w nocy rozdanie. Udało mi się obejrzeć wszystkie filmy w kategorii Best Picture... No dobra, nie całkiem, niestety nie zobaczyłem Płotów i pewnie już dzisiaj nie zobaczę. Reszta zaliczona, więc jak obstawiacie u buków duże pieniądze to możecie czerpać do woli z tej krynicy wiedzy filmowej, czyli ze mnie.

Arrival - mi wsiadł, dostrzegłem tam nawet jakieś drugie dno, poza tym jestem fanem Denisa Villeneuve, to trochę taki nowy Nolan, czekam na jego Blade Runnery i Diuny. Oscara jednak tutaj nie będzie.

Fences - no tu porażka, jak wspomniałem wyżej, nie widziałem. Zakładam no Oski.

Hacksaw Ridge - nie wiem co ten klocek tu robi. Patetyczna, kiczowata do bólu zębów historyjka z powiewającym gwieździstym sztandarem, do tego z tym pizdusiem plastusiem Garfieldem (nie mylić z kotem, kot jest spoko) w roli głównej. Oczywiście tutaj żaden Oscar się nie pojawi (a przynajmniej nie w tej kategorii).

Hell or High Water - największa niespodzianka zeszłego roku, niby prosta historia, niby nic specjalnie ciekawego, a film wsiada dosłownie każdemu. I tym co szukają z lupą detali w tle, i tym co po prostu lubią dobre kino. Jeden z trzech najlepszych filmów w tym zestawieniu. Oscara jednak niestety nie będzie.

Hidden Figures
- drugi, z "czarnych" filmów w tej kategorii. Jak ci się podobały Służące, to tutaj też będziesz się dobrze bawić. Klasyczne, amerykańskie kino w dobrym tego słowa znaczeniu. Żadne dzieło, ale fajnie się to ogląda. Bez Oscara.

La La Land - to już wiecie pewnie co o tym myślę. Będzie Oscar na stówkę. Nawet nie chodzi o to, że to jest najlepszy film, ale chyba najbardziej skrojony pod ten konkurs piękności. W bardzo fajny, inteligentny i przewrotny sposób wykorzystuje hollywoodzkie dziedzictwo, co na pewno zostanie docenione.

Lion - fajna pierwsza część, druga już niestety bez pomysłu. Mocno ckliwa historyjka, ale początek jest naprawdę dobrze zrobiony. Oczywiście nie ma mowy o nagrodzie.

Manchester by the Sea - o tym filmie też już pisałem. Genialna rola lepszego z braci Affleck, poruszająca historia i trochę zawodzący finisz. Raczej bez Oscara. Chyba już o tym pisałem, ale to jest podobny przypadek jak z Nebraską parę lat temu. Doceniony nominacją, ale nie myśl już sobie, że z tego będzie coś więcej. Tak czy siak, Manchester obok La La Land i Hell or High Water to dla mnie trzy najlepsze filmy w tej kategorii.

Moonlight - film chujowy, ale paradoksalnie to może być, nomen omen, czarny koń tego roku. Trochę z powodu zeszłorocznej "białej afery", trochę że to film jednak mocno doceniany przez krytyków, którzy widzą w nim subtelność, ważny głos niełatwej dyskusji samoakceptacji, manifest odwagi pokolenia... ZZZZZzzzzzz wake me up before you go go. Tak czy siak - Oscar tutaj może być niespodzianką.

pozdr
: Odp: Oscary
: szpynda February 26, 2017, 19:45:01
Popaczam, bo w kategorii krótkometrażowy jest nominowany film nauczyciela mojej chrześniaczki. Jego żona gra tam główna rolę. Musiała sie francuskiego naumieć w expresowym tempie. taki żarcik. Bo film to Baba od TGV czy jakoś tak.
: Odp: Oscary
: Screwball February 26, 2017, 21:51:37

Wrzucam swoje wybrane typy. Niekoniecznie są to filmy, które mi się najbardziej podobały, raczej obserwując przez lata Oscary czuję, że one mają na tę nagrodę szansę. Boldem faworyt, italikiem kto, jak nie faworyt.

FILM:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Ukryte działania
    Lion. Droga do domu
    Moonlight
    Fences
    Aż do piekła
    La La Land
    Manchester by the Sea

AKTOR:

    Casey Affleck (Manchester by the Sea)
    Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
    Ryan Gosling (La La Land)
    Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
    Denzel Washington (Fences)

AKTORKA:

    Isabelle Huppert (Elle)
    Ruth Negga (Loving)
    Emma Stone (La La Land)
    Natalie Portman (Jackie)
    Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

AKTOR DRUGOPLANOWY:

    Mahershala Ali, Moonlight
    Michael Shannon, Zwierzęta nocy
    Jeff Bridges, Aż do piekła
    Dev Patel, Lion. Droga do domu
    Lucas Hedges, Manchester by the Sea

AKTORKA DRUGOPLANOWA:
Tu zupełnie nie mam pojęcia, chociaż widziałem wszystko poza Fences. Nikt jednak nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Zaryzykuję Octavię Spencer, chociaż ona była jednak trochę lepsza w Służących.
    Viola Davis (Fences)
    Naomie Harris (Moonlight)
    Nicole Kidman (Lion)
    Octavia Spencer (Hidden Figures)
    Michelle Williams (Manchester by the Sea)

REŻYSER:

    Arrival ? Denis Villeneuve
    Hacksaw Ridge ? Mel Gibson
    La La Land ? Damien Chazelle
    Manchester by the Sea ? Kenneth Lonergan
    Moonlight ? Barry Jenkins

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

    Arrival (Eric Heisserer)
    Fences (August Wilson)
    Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)
    Lion (Luke Davies)
    Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

    Hell or High Water (Taylor Sheridan)
    La La Land (Damien Chazelle)
    The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)
    Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)
    20th Century Women (Mike Mills)ANIMACJA:

    Kubo and the Two Strings (Focus Features)
    Moana (Disney)
    My Life As a Zucchini (GKIDS)
    The Red Turtle (Sony Classics)
    Zootopia (Disney)

PIOSENKA:

    ?Audition? (La La Land)
    ??Can?t Stop the Feeling!? (Trolls)
    ?City of Stars? (La La Land)
    ?The Empty Chair? (Jim: The James Foley Story)
    ?How Far I?ll Go? (Moana)

MUZYKA:

    Jackie (Micachu)
    La La Land (Justin Hurwitz)
    Lion (Dustin O?Halloran, Hauschka)
    Moonlight (Nicholas Britell)
    Passengers (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

    Arrival (Bradford Young)
    La La Land (Linus Sandgren)
    Lion (Grieg Fraser)
    Moonlight (James Laxton)
    Silence (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Aż do piekła
    La La Land
    Moonlight

EFEKTY SPECJALNE:

    Żywioł. Deepwater Horizon
    Doktor Strange
    Księga dżungli
    Kubo i dwie struny
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie

DŹWIĘK:

    Arrival
    Hacksaw Ridge
    La La Land
    Rogue One: A Star Wars Story
    13 Hours

MONTAŻ DŹWIĘKU:

    Nowy początek
    Żywioł. Deepwater Horizon
    Przełęcz ocalonych
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie
    Sully

SCENOGRAFIA:

    Arrival (Patrice Vermette)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)
    Hail Caesar
    La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)
    Passengers (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

    Allied (Joanna Johnston)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)
    Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)
    Jackie (Madeline Fontaine)
    La La Land (Mary Zophres)

: Odp: Oscary
: Nesh February 26, 2017, 23:11:06
Ale to wrzuciles w jakieś kolejności czy wszystkie nominowane?
: Odp: Oscary
: szczqcz February 27, 2017, 07:44:06
(http://i.imgur.com/i3FfZEB.png)
: Odp: Oscary
: Bloodergo February 27, 2017, 08:52:05
Nie wiem czy większą kompromitacją było to całe zamieszanie czy to, że ostatecznie Moonlight zgarnął nagrodę.
: Odp: Oscary
: Sialala February 27, 2017, 08:59:39
W ostatniej chwili ktos sie kapnal, ze trzeba "pokazac srodkowy palec Trumpowi" ;)
Takie cos byloby kompromitacja na rozdaniu Paszportow Polityki, na Oscarach to pocalunek smierci dla producentow tegorocznej gali.
: Odp: Oscary
: Screwball February 27, 2017, 09:10:45

Wrzucam swoje wybrane typy. Niekoniecznie są to filmy, które mi się najbardziej podobały, raczej obserwując przez lata Oscary czuję, że one mają na tę nagrodę szansę. Boldem faworyt, italikiem kto, jak nie faworyt.

FILM:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Ukryte działania
    Lion. Droga do domu
    Moonlight
    Fences
    Aż do piekła
    La La Land
    Manchester by the Sea

AKTOR:

    Casey Affleck (Manchester by the Sea)
    Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
    Ryan Gosling (La La Land)
    Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
    Denzel Washington (Fences)

AKTORKA:

    Isabelle Huppert (Elle)
    Ruth Negga (Loving)
    Emma Stone (La La Land)
    Natalie Portman (Jackie)
    Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

AKTOR DRUGOPLANOWY:

    Mahershala Ali, Moonlight
    Michael Shannon, Zwierzęta nocy
    Jeff Bridges, Aż do piekła
    Dev Patel, Lion. Droga do domu
    Lucas Hedges, Manchester by the Sea

AKTORKA DRUGOPLANOWA:
Tu zupełnie nie mam pojęcia, chociaż widziałem wszystko poza Fences. Nikt jednak nie zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Zaryzykuję Octavię Spencer, chociaż ona była jednak trochę lepsza w Służących.
    Viola Davis (Fences)
    Naomie Harris (Moonlight)
    Nicole Kidman (Lion)
    Octavia Spencer (Hidden Figures)
    Michelle Williams (Manchester by the Sea)

REŻYSER:

    Arrival ? Denis Villeneuve
    Hacksaw Ridge ? Mel Gibson
    La La Land ? Damien Chazelle
    Manchester by the Sea ? Kenneth Lonergan
    Moonlight ? Barry Jenkins

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

    Arrival (Eric Heisserer)
    Fences (August Wilson)
    Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi)
    Lion (Luke Davies)
    Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

    Hell or High Water (Taylor Sheridan)
    La La Land (Damien Chazelle)
    The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)
    Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)
    20th Century Women (Mike Mills)ANIMACJA:

    Kubo and the Two Strings (Focus Features)
    Moana (Disney)
    My Life As a Zucchini (GKIDS)
    The Red Turtle (Sony Classics)
    Zootopia (Disney)

PIOSENKA:

    ?Audition? (La La Land)
    ??Can?t Stop the Feeling!? (Trolls)
    ?City of Stars? (La La Land)
    ?The Empty Chair? (Jim: The James Foley Story)
    ?How Far I?ll Go? (Moana)

MUZYKA:

    Jackie (Micachu)
    La La Land (Justin Hurwitz)
    Lion (Dustin O?Halloran, Hauschka)
    Moonlight (Nicholas Britell)
    Passengers (Thomas Newman)

ZDJĘCIA:

    Arrival (Bradford Young)
    La La Land (Linus Sandgren)
    Lion (Grieg Fraser)
    Moonlight (James Laxton)
    Silence (Rodrigo Prieto)

MONTAŻ:

    Nowy początek
    Przełęcz ocalonych
    Aż do piekła
    La La Land
    Moonlight

EFEKTY SPECJALNE:

    Żywioł. Deepwater Horizon
    Doktor Strange
    Księga dżungli
    Kubo i dwie struny
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie

DŹWIĘK:

    Arrival
    Hacksaw Ridge
    La La Land
    Rogue One: A Star Wars Story
    13 Hours

MONTAŻ DŹWIĘKU:

    Nowy początek
    Żywioł. Deepwater Horizon
    Przełęcz ocalonych
    Łotr 1. Gwiezdne wojny ? historie
    Sully

SCENOGRAFIA:

    Arrival (Patrice Vermette)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig)
    Hail Caesar
    La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)
    Passengers (Guy Hendrix Dyas)

KOSTIUMY:

    Allied (Joanna Johnston)
    Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)
    Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)
    Jackie (Madeline Fontaine)
    La La Land (Mary Zophres)

No czyli jednak było tak jak się obawiałem. Dla mnie ta cała "wpadka" to oczywisty protest przeciwko politycznej poprawnosci i głupiemu zadoscuczynieniu za zeszłoroczne, "białe oscary". Czyli wygrało La La Land, ale jednak Moonlight.

Poza tym trafiłem wszystkich aktorów, poza drugoplanową rolą kobiecą, ale akurat Fences nie widziałem, no i miałem problem z tą kategorią. Reżyser również trafiony. Poza tym jeszcze animacja, piosenka, muzyka, montaż, efekty specjalne i kostiumy.
Z ważniejszych wtopiłem jedynie scenariusze i zdjęcia. Poza tym jeszcze dźwięk i montaż dźwięku oraz scenografię.

pzdr
: Odp: Oscary
: Orson. February 27, 2017, 09:51:20
To trzeba ten Moonlight w koncu obejrzec. Na filmweb 8 dostało w sumie, wy sie pewno nie znacie :)
Patrzylem na liste Oskarów w historii..gdzie te lata gdy wygrywal Amadeusz, Bravehart, Forest Gump czy takie killery

Mi sie LA La Land podobał, ale Oskara bym mu tak srednio chcial dac, muzyka mi nie siadła. Whipsplash musicalem nie był, tam nawet wokalu nie bylo a sluchalo mi sie tego lepiej.
: Odp: Oscary
: Screwball February 27, 2017, 10:21:21
Te dobre oceny to na pewno sprawka gejowsko-murzyńskiego lobby! ;)

pozdr
: Odp: Oscary
: Jay February 27, 2017, 12:47:52
Najlepsze to sa teraz zarty "Suicide Squad ma wiecej Oskarow niz..." bo przeciez dostali za charakteryzacje :D :D
: Odp: Oscary
: Screwball February 27, 2017, 16:55:59
(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16938778_10212861949007448_567421217008519957_n.jpg?oh=dac79013a48b6d922ba6d16a3dc76d6c&oe=593386B5)
: Odp: Oscary
: Simplex February 27, 2017, 16:56:59
Ale mogliby obrócić trochę napis, żeby wyglądał jakby faktycznie był na tej kartce.
: Odp: Oscary
: Screwball February 28, 2017, 08:59:55
Fajny opening Kimmela, szczególnie beef z wiadomo kim ;)

http://youtu.be/fDkXHWMNNmc (http://youtu.be/fDkXHWMNNmc)
: Odp: Oscary
: Screwball March 03, 2017, 11:32:55
lol
https://naekranie.pl/aktualnosci/oscary-2017-akademia-przeprasza-za-usmiercenie-jan-chapman-1705332
: Odp: Oscary
: Screwball March 04, 2018, 21:30:03
Szklana kula mode: on

Film roku ? wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią że nagrodę zgarną 3 Billboardy za Elbląg Mazury, no i chyba trudno wskazać mocnego kontrkandydata. W zeszłym roku napisałem, że faworyt La La Land może przegrać z Moonlight i tak też się stało. W tym roku taką niespodzianką mogą być Tamte Dni, Tamte Noce, który jest jeszcze bardziej chujowym (he he he) filmem, ale pewnie zbyt mało etnicznym, żeby wygrać z Billboardami. Czarnym koniem może być natomiast Kształt Wody, bo te dziadki z Akademii lubią filmy stylizowane na stare ramoty (tak jak było z Artystą ? chociaż lubię ten film).

Aktor pierwszoplanowy ? chyba zawsze mam problem z kategoriami kobiecymi, ale w tym roku zdecydowanie gorzej jest z męskimi. Daniel Day Lewis to najlepszy aktor na świecie, podobał mi się w Nici Widmo, ale pewnie by mi się podobał nawet jakby grał krzesło. Niestety pewnie już nie zagra, bo to niby jego ostatnia rola. Oscar na pożegnanie? Raczej nie, już i tak ma koszyk tych statuetek. Prawdopodobnie złotego faceta zgarnie Oldman za to, że udało mu się w ogóle chodzić w charakteryzacji Churchilla. Film jest słaby jak reprezentacja w Korei, a Oldman tam głównie się trzęsie albo pluje+krzyczy. No ale skoro Di Caprio dostał za plucie to czemu nie Oldman? Denzela nie widziałem, ale mam wrażenie że Denzel w czym by nie zagrał to zawsze dostanie nominacje.

Aktorka pierwszoplanowa ? no i tu jest z czego wybierać. Oscara dostanie pewnie Frances McDormand z Billboardy i to jest doskonała rola? szkoda tylko, że to jest rola typu Frances McDormand. Ona całe życie gra jedną rolę. Z w miarę świeżych rzeczy sprawdźcie sobie Olive Kitridge. No to jest ta sama postać. Dla mnie na nagrodę bardziej zasługuje Margot Robbie, pokazała że ma coś więcej niż ładną buźkę, może z niej wyrosnąć prawdziwa gwiazda kina. Tak jak wcześniej Denzel miał swój slot w aktorach, tam samo Meryl Streep ma również swój. No ale za Czwartą Władzę na pewno nie dostanie nagrody, chociaż jest tam jedna, naprawdę zajebista scena, w której ta babka udowadnia dlaczego Maryl Streep to Maryl Streep.

Aktor drugoplanowy ? Sam Rockwell, dziękuję dobranoc.
Aktorka drugoplanowa ? i tutaj znowu ciekawa sytuacja. Oscar poleci do Allison Janey za matkę Tonyi, ale dla mnie fajniejsza, ciekawsza i bardziej niejednoznaczna jest rola matki Lady Bird świetnie zagrana przez matkę Sheldona (ale się tu namatkowało). No ale Janey dostała zajebiście napisaną postać, która jest zbyt spektakularna, żeby zostać pobitym przez kogoś tak ?zwykłego? jak mama Lady Bird. Zresztą Lady Bird to bardzo fajny film, polecam, ale pewnie żadnej nagrody nie dostanie, może jakiś ochłap za najlepszy montaż stołu do cateringu czy coś podobnie egzotycznego. Aha, tak jak Denzel i Streep mają swoje sloty w pierwszoplanowych, tak samo Olivia Spencer ma swój w drugoplanowych. I też zawsze (czyli od Służących) gra tę samą rolę.
Reżyser ? czemu tu nie ma Martina McDonagha, reżysera Billboardów? To dosyć rzadka sytuacja, że faworyta w wyścigu o Film Roku nie ma w kategorii reżyserskiej. I przyznam szczerze ? nie mam pojęcia kto tu może wygrać. Nolan na pewno nie, Dunkierka nikogo, Anderson chyba już dostał za Aż poleje się krew, który jest filmem omójbożejakbardzolepszym od Nici Widmo, o Lady Bird już pisałem, Peele z Uciekaj to są jakieś żarty, no i wychodzi że dostanie Del Toro za Kształt Wody? Pewnie tak się właśnie stanie.

Scenariusz oryginalny ? fajnie, że nominacje dostało Big Sick, jak na ten gatunek to jest coś świeżego. No ale wygrają Billboardy, scenariusz tego filmu jest przezajebisty, tej nagrody jestem pewien jeszcze bardziej niż Sama Rockwella.
Scenariusz adaptowany ? przy aktorach pierwszoplanowych niesamowicie brakuje Franco, jest po prostu piękny w roli Wiseu. No ale jak pisałem we wstępie ? polityka. Distaster Artist zostało więc skazane na oskarowy niebyt, dobrze że chociaż za ten scenariusz dostanie nagrodę. Wspomne też o najbardziej zabawnej nominacji ? Tamte dni, Tamte noce. Okazuje się, że scenariusz zajmujący max pół strony kartki w kratkę też może dostać nominację w tym konkursie :D

Zdjęcia ? Jak Deakins nie dostanie za Blade Runnera to ja wychodzę.

Dobra, z tych głównych to tyle, wrzucę jeszcze na szybkości moje typy na mniej ważne, gdzie coś widziałem:

Charakteryzacja ? Czas Mroku
Scenografia ? Kształt Wody
Kostiumy ? Nić Widmo
Dźwięk ? fajnie jakby dostał Baby Driver ale tu podejrzewam, że będzie Dunkierka
Montaż i montaż dźwięku ? jak nie w pierwszej to w drugiej już musi być Baby Driver <3

pozdr
: Odp: Oscary
: SinfulScholar March 04, 2018, 21:50:05
ja nie będę przewidywał ale po obejrzeniu już wszystkich najważniejszych filmów - brak nominacji dla Florida Project jest mega krzywdzące dla tego filmu. w szczególności, że nominowane są takie gnioty jak czas mroku czy czwarta władza. nie mogę się z tym pogodzić.

: Odp: Oscary
: Screwball March 04, 2018, 22:10:12
w szczególności, że nominowane są takie gnioty jak czas mroku czy tamte dni, tamte noce. nie mogę się z tym pogodzić.
Fixd ;)
: Odp: Oscary
: Orson. March 04, 2018, 22:30:40
Screw nie lubi filmow o gejach, zakamuflowany homohejter :)
: Odp: Oscary
: SinfulScholar March 04, 2018, 22:41:43
w tym filmie o gejach można pochwalić grę aktorską czy zdjęcia ale sama historia jest naprawdę kiepska.
: Odp: Oscary
: maxplastic March 04, 2018, 22:54:05
Nie widziałem, w lutym miałem mało czasu i niestety jestem trochę do tyłu z nominowanymi filmami, jednak z wielu miejsc internetu wynika, że scenariusz do Tamtych dni jest faworytem. Jednak po Akademii wszystkiego można się spodziewać, jak nie będą chcieli docenić czarnych czy kobiet to pewnie skrytykują historię zalatującą pedofilią (wg niektórych). Nie widziałem Czasu mroku, Kształtu wody, Czwartej władzy i Tonyi więc trudno mi się wypowiadać o tych filmach i aktorstwie, ale na pewno moim faworytem nie są Trzy bilboardy. Jakoś od pewnego czasu przestałem doceniać szarżę, ale to chyba też zależy od wykonania i tematu. Dla mnie wszystko mogłaby wygrać Nić widmo, ale tak się nie stanie. Jeśli wpadną kostiumy i muzyka to będzie dobrze. Anderson nie ma szczęścia, 10 lat temu Aż poleje się krew było IMO dwa razy lepsze niż To nie jest kraj dla starych ludzi. Mam wrażenie, że ten facet robi kino zbyt "mądre" i trudne dla Akademii, zresztą jest ich tam z 7000. Ja sam jakoś co raz mniej cenię te nagrody, w tym roku nie obejrzę na żywo po raz pierwszy od ok 10 lat, bo trzeba iść do pracy.
: Odp: Oscary
: SinfulScholar March 04, 2018, 23:07:18
nadrobisz sobie na spokojnie jutro po pracy :)
ja w zeszlym roku bylem mega do tylu z filmami i ogladalem dla tradycji. sama gala byla wtedy na tyle kontrowersyjna ze cale szczescie, nie przysnalem z nudow (sprawa czarnych i blad przy najwazniejszej kategorii).

w tym roku natomiast wiekszosc tytulow mam sprawdzona wiec czekam na gale z wypiekami na twarzy :)
: Odp: Oscary
: Orson. March 04, 2018, 23:20:42
A mi sie "Tamte dni.." podoba. Nie chodzi o scenariusz, ale niezwykle klimatyczne zdjecia. Podroz w czasie jakby do lat 80 i tej wloskiej miesciny
: Odp: Oscary
: Misiakk March 05, 2018, 00:33:15
To ten film co gość ruchał gruszkę?
: Odp: Oscary
: maxplastic March 05, 2018, 00:53:11
Brzoskwinię. Gruszka mogłaby być trudniejsza, bo twarda. Chyba, że w drugą stronę, ale do tego lepszy podobno ogórek. A kiedyś już była szarlotka więc not a big deal.
: Odp: Oscary
: SinfulScholar March 05, 2018, 01:38:34
Ma ktos dobry stream canal+?
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 07:23:32
No padnę z tego Oskara za scenariusz dla brzoskwinki XD
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 08:59:37
Ok a co do reszty - no jednak stare dziadki zdecydowały, że wygrywają sentymenty. Zupełnie jak u graczy ;) Poza tym pomyliłem się tylko przy scenariuszach (Uciekaj to żart, Tamte dni jeszcze większy), no i szkoda że Baby Driver zignorowany. Poza tym wszystko trafione.

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 11:39:30
Jakas paranoja. Kształt wody vs Trzy Bilboardy. Wstydu nie maja.
: Odp: Oscary
: Simplex March 05, 2018, 11:45:19
To tylko filmiczki, nie przejmuj się tak. Analogicznie do giereczek.
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 12:04:20
Turbosuchar, ale w związku z intensywnym weekendem nawet mnie rozbawił.

(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28472074_2002770966641061_8500866064114023229_n.png?oh=14310353d1c537b42c51d9e361d79975&oe=5B3F8C8E)

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 12:21:03
Phantom Thread mi sie kompletnie nie podobał, ale bym zrozumiał gdyby to ten film wybrali. Mi nie siadł, ale niesie z soba wiele. Albo "Tamte dni"...

Ale ta wydmuszka? Wstyd, wstyd, upokorzenie, oszustwo
: Odp: Oscary
: Arcybibosz March 05, 2018, 12:27:33
"Trzy bilboardy..." też według mnie strasznie przehypowane.

Fajny film, ale bez przesady. Może jakbym poszedł przed hypem to bym inaczej go odebrał.
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 12:28:56
No ok, to twoja opinia, ale obrjrzyj Kształt Wody :)
: Odp: Oscary
: Arcybibosz March 05, 2018, 12:30:59
Jest w planie ;).
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 12:41:14
Ooo bedzie pozywka dla mych przeciwnikow: historia z Bioshocka lepsza zdecydowanie niz film Oskarowy

Swoja droga czy tego stwora mozemy traktowac jako inny gatunek? Skoro tak to
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 13:28:06
A ty widziałeś ten film?

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 13:32:54
Nie, krytykuje twn wybor "bo tak".
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 14:10:14
Widziałeś czy nie?

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 14:16:00
Kształt wody? Yes.

Udowodnie: jest scena masturbacji, trwa 1,5 sek.  :)
: Odp: Oscary
: Simplex March 05, 2018, 14:16:42
Spoiler!
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 15:03:38
Kształt wody? Yes.

Udowodnie: jest scena masturbacji, trwa 1,5 sek.  :)

No to powinieneś zauważyć, że nie było tam żadnej


pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 15:32:41
Była przecie, choc pokazana "poza kadrem". Gdy nawodniła pokój.
: Odp: Oscary
: meatbag March 05, 2018, 15:46:31
Orson, zakładasz Spezies Reinheit Schutzausschuss?
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 15:53:35
Wstpnie nie, nie wiem co to, ale zaraz powiem ci na sto procent.
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 16:24:01
Była przecie, choc pokazana "poza kadrem". Gdy nawodniła pokój.

Nie chodzi o
tylko o

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 18:01:36
Dlaczego z cala pewnoscia stwierdzasz, ze
?
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 20:33:07
No przecież ta laska też była


Nie widzę tu miejsca na inną interpretację.

pozdr
: Odp: Oscary
: Orson. March 05, 2018, 20:51:28
Ooo to nie zauważyłem. Na
: Odp: Oscary
: Simplex March 05, 2018, 20:58:43
Robcie spojlery kompatybilne z Tapatalkiem (duża litera - Spoiler)
: Odp: Oscary
: meatbag March 05, 2018, 20:59:51
Ja robię pszepana!
: Odp: Oscary
: Screwball March 05, 2018, 21:58:08
Sori.
: Odp: Oscary
: Simplex March 06, 2018, 22:24:02
Od dawna chciałem napisać ze Oscary nikogo, ale nie miałem linka. Teraz mam ;)
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-oscars-eye-new-low-early-numbers-1091636
: Odp: Oscary
: Misiakk March 06, 2018, 22:46:15
Ciekawe czemu, może dlatego, że przyznają nagrody filmom które obejrzało pięć osób.
: Odp: Oscary
: maxplastic March 06, 2018, 22:48:05
Chyba nie w tym roku, ale Ty jak coś napiszesz w tym temacie to zawsze jak kulą w płot.
: Odp: Oscary
: Screwball March 07, 2018, 09:00:17
Misiakk klasyczne "nie znam się, to się wypowiem". A co do samych Oscarów to obejrzałem w poniedziałek powtórkę i faktycznie była to niewiarygodnie nudna impreza. Ciężko wskazać cokolwiek, co by mogło zapaść w pamięć, może poza histerycznym śmiechem McDormand, który brzmiał jakby ją wypuścili z Tworek.

pozdr
: Odp: Oscary
: Misiakk March 07, 2018, 13:10:21
Mogło zapaść w pamięć, że mężczyźni powinni być jak statuetka oskara, czyli bez penisa.
: Odp: Oscary
: Screwball March 07, 2018, 15:56:16
Meh, całe prowadzenie Kimmela było tak grzeczniutkie, że rodzice przełączali dzieciom dobranocki na oskary.

pozdr
: Odp: Oscary
: Screwball January 22, 2019, 14:43:55
Niestety Kulig nie dostała nominacji do Oscara, ale w sumie chyba naliczyłem 3 inne - film nieanglojęzyczny, zdjęcia i reżyseria. Jakoś w kościach czuje, że większość pewnie zawinie Roma, która jest nominowana prawie wszędzie. Kuriozum to jest Black Panther, też pełno nominacji i cały czas nie wiem za co (poza poprawnością polityczną).

pozdr
: Odp: Oscary
: Sialala January 22, 2019, 15:58:16
No jak to za co?
Czarna sila! Czarni Afroamerykanscy bracia maja wreszcie swoj film, ktory zarobil wiecej niz filmy bialasow! Jestes zwyklym rasista skoro nie dostrzegasz drugiego i trzeciego dna oraz przekazu, jaki plynie z Czarnej Pantery. Od czasow Obywatela Kane'a zaden film nie mial az tak ogromnego wplywu na kinematografie swiatowa. Ja jestem oburzony, ze aktorzy wystepujacy w Czarnej Panterze nie dostali nominacji! Jednak biale i zydowskie lobby w Hollywood nadal jest silne, ale i z tym sobie czarni afroamerykanscy bracia poradza. Oburza tez brak nominacji dla Najlepszego Rezysera W Historii, czyli Ryana Cooglera. Zreszta Ryan Coogler zostal takze pozbawiony nominacji za Najlepszy Scenariusz w Historii. Uwazam ze z tych wzgledow nominowani w tych kategoriach powinni zrzec sie nominacji na rzecz tych, ktorzy stworzyli Kamien Milowy Kinematografii Swiatowej, czyli Czarna Pantere.

(https://images-cdn.9gag.com/photo/aV3eLzO_700b.jpg)

Nie idz ta droga Screwballu!
: Odp: Oscary
: l0s r0b3rt0s January 22, 2019, 16:07:35
Od czasow Obywatela Kane'a zaden film nie mial az tak ogromnego wplywu na kinematografie swiatowa.
[...]
Najlepszy Scenariusz w Historii
[...]
Kamien Milowy Kinematografii Swiatowej

Nie oglądałem ale +1 i zgadzam się! Na pewno potwierdzę jak obejrzę!!

Ja się cieszę, że Cooper dostał nominację (tylko która to? siódma?) za Narodziny Gwiazdy. Byłem w weekend i przyznam, że zagrał świetnie + wszystkie swoje utwory śpiewał i wykonał samodzielnie, za co u mnie duży plus ;)